is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende zoe wanneer die groete vaert comen is tot desen voirschr. vyftich roeden moirs zo sullen dese conventen ende hoer medegesellen die zydelvaert doen m;iken die viventseventich roeden lanc als toet hoeren moir toe, ende die vaert overdwers op 't Norteynde van hoeren moir binnen den tween iersten jaren, sonder arghelist, ende vort tot eiken twe jaren hondert roeden van de zidelvaert en een vaert over dwers, elc doer syn moir ende bi elcken zidelvaert of dwersvaert enen helen wagenwech breit ende elke vaert sal wyt syn twelfve hamelvoet waterloeps ende die wech breet te mynsten vivendetwyntich voet ende so geregheert dat men se varen ende riden mach als men die groete vaert varen ende wege daer bi riden mach. Viel hier in kenlyc gebrec, dat soude die Richter bestaden ende richten na den landrecht, so wanneer hi des vermaent worde van yemende die gebrec daer af hadde, in kennis de Waerheit soe heb ic Elsbeen van Dalem, Vrouwe van Venloen voirschr. desen brief besegeit met myn seghel. Gegheven int jaer ons Heren MGCCC ende twe op Onser Vrouwen Avont N'ativitas".

Litterae Acceptationis hnjus Donationis.

»Wy Brueder Laurens van YVaelwyck Prior ende dat «emeyn convent der Predikaren van 't Shertogenbosch, doen kont allen luyden, dat wy, overmits Almissen ende Karitaet ende Goedelicheyt, die ons gesciedt ende gedaen is van eenre Eerbare Vrouwe, Vrouwe Elsbeen van Dalem, Vrouwe van Loen, sonderlinge aen enen stuc Moers, dat sy ons gegeven heeft in die Parochie van Venloen, houdende 12 Buenre, ons verbonden hebben ende verbynden erfflyc ende ewelyc durende, dat wy ter Eren Goeds ende tot salicheit derselven Heren Pauwels van Haestricht, wilner Heren van Loen voirschr. des God genadich sy, alle daghe een speciaal ende een sunderlinge Misse sullen doen singhen of lesen in onser kerken