is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te moegen volbrengen, ende te herden, soe beset ic ende gheve erilicken den voirgh. prior ende den convente van de Predikaren eenen erffihyns van hondert ende acht en vijftig gulden, negen Brabants boddregeren voir den gulden, die ick erllUcken hebbe, ende men my jaerliexs geldende is uut den renthen ende erfï'enissen der Heerlicheit van Cranendonck, Lyndoven ende Woensel, met alle den brieven daerop sprekende, ende met allen rechten doer in begrepen, terstont nae myn doot te hebben ende an te verden, daer toe alle myn silvere werck, dat welcke dat weget omtrent seventich Maerken, nae myne Huysvrouwe doot. Ende wille, ende ordinere, ende begere, dat myn Huysvrouwe die 12 swarte huyken ende kovels ende dat swart met den roden cruys ende met den wapenen schielden, ende diel2tortsen gelyck 't voirscr. is, met den yersten selve betalen ende bestellen sall den Predicaren voirscr. ende dat de prior voirscr. dese voirscr. clederen ende tortsen altesamen sal doen verwaren, om daer mede ten ewigen dagen die voirscr. vier jaergetiden te doene doen, alle jaer gelycke voirscr. is; ende als die clederen ende tortsen of ennige van hen versleten of verbrant sullen syn, alsoe dat men den dienst daer niet eerbaerlyc mede gedaen en soude connen, soe sal die prior, dier tyt wesende, alsoe veile andere doen maken, op des convents kost, by alsoe dat ten ewige dagen egheen gebreck in en vallen. Item oft geboerde, dat myn Huysvrouwe dese voirscr. clederen ende tortsen gelyck voirscr. is, alsoe terstont nae myn doot den prior oft convent niet en leverde, oft en gave alsoe 't voirscr. is, soe wil ick, dat al myn silverewercx voirscr. terstont nae myn doot, dat die 'prior ende convent terstont sullen hebben, en dat selve, dat daer af coempt, ende weert wessen sal, aen sullen leggen terslont, als om myn jaergetyden gelyck 't voirscr. is daer mede ten ewigen dage te doene. Ende voirt dat daer dan van de renthen ende silverewerck jaerlixs overen sal, dat sal die prior jaerlixs in syn convent den Brueders in pytancien,