is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, sal in die stat van elcker broot spynde van de sesse mudden roggen gheven ende spynden, in ghelden ter werden van 24 der voirscr. Rinsguldens in choren een jegelyck armen na beloep dats sulck ghelt mach verrycken. Item of dat sake waer dat die voirscr. prior ende convent van de Predikaren dese voirscr. last ende commer niet aen nemen en woude, oft aengenomen tot ennigen toecomenden tyt niet en volvoerden algeheel gelyc voirscr. is, als dat alsoe ware, dat ic hen ommers niet en betruwe, dan, ende nyet anders, ende van dun voort, beset ick ende gheve den voirscr. Heeren Deken ende Capittel van Sint Jans den voirscr. chyns vanden hondert ende acht en vyftich guldens voirscr. ende alsulcken geit of renthen als om myn silverwerk gecoft is, in allen gelvcken manieren ende puncten, ende metten commeren ende lasten als 't voirscr. is, bij alsoe dat dair die Heren, die Predikaren souden geroepen hebben ende gebeden hebben, den Heren van Sint Jans om twee canonicken by ende op die jaergetyden te seynden, aldaer; voert sullen die Heren van Sint Jans seynden totten Hffyligen Gheestmeester in den Bossche, ter tyt, ende bidden hem dat hij in die jaergetyden tegenwoerdich ten eynden toe wil syn; ende off hys niet ledich en is, dat hy dan ten minsten seynden wille sinen clercke, om daer by te bliven alsoe voirscr. is den welcken die van hen beyden dan daer compt ende ten eynde toe daer by blyft, soe sullen die Heren van Sunt Jans doen dan geven telken malen 't geit van eenre quarten Rinswyns, alsoe alst voirscr. is. ende wille ende ordinere, dat die Heren van Sunt Jans den selven chyns van den hondert ende 58 guldens ende dander renthen, die men om 't silverwerk vercrygen sal, erffelicken ende jaerlicken hebben, heffen ende behouwen sall, ende dat overschot boven den last onder die priesters van hunder kercken, die in die vigilie, sielmissen ende commemoracien, soe ghewoenlick is, tegenwoerdich syn, deelen, by alsoe dat die canonicken sullen hebben drie vierdeel, ende die capellanen beneliciaten dander vierdel van den overschot, ende

8