is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

myn silverwerck, ghelyc voirscr. is, terstont na haere doot in den handen des convents van den Predicaren voirscr., ende niet vermindert, over sal doen leveren; ende off sy die borgen terstont na myn doot nyet en sette, daer t convent mede tevrerle ware, soe soude sy des silverwercks terstont beroeft wesen. ende volcomelyck die prior en convent souden 't hebben om te voldoen, gelyc 't voirscr. is. Item voirt meer, soe sette ick alle myn gueden, beyde Heerlykheyden ende andre gueden, hoedanich sy svn, niet daer in uutgesceiden, in den handen mynre executeurs, die hier noch nae genoempt sullen staen; dats te wetene: den Eerwerdighen Here den Deken van Sunt Jans ten Bossche, den Eerwerdighen Here Prioer aldaer van den Predicaren, den Heilige Gheestmeester, ende den outsten scepen van den Bossche in derselver stat, ter tyt wesende, als ic van live ter dood comen sall svn; ende bidde hen om mynre armer sielen wille, dat sy desen mynen utersten wille volvueren wille, ende setten alle myn gueden in haren handen, ende gheven hen in 't gemeyne, ende een jegelyck van hen bysu 11 deren, volcomen machte dese guede aen te veerdene. ende met wegen van rechte, oft anders uyt te nemen, op te boeren, ende weder uyt te gheven, op te dragen, te deylen ende te vesten, ende volcomelijcken te keren, na inhout mijns testaments. utersten wille, ende ordonnancien; endat dat te volbrenghen na hoere machte, in manieren als voirscr. is, ende oft' yemant van mynen executeurs dese execucie niet aennemen en woude, olï en conde; offte hier in binnen eert al volvoert, ende volbracht ware, aflivich worde, dat God verhueden wille, in allen sulcken olï gelycken gevalle sullen die anderen executeuren enen anderen otïte meer executeuren tot hen kyesen ende nemen mogen, also dicwille alst hen goetduncken sal, die welcken gecoeren executeuren dieselve macht hebben sullen, die die principael executeuren by my geset, souden hebben gehadt, olï' syt aengenomen ende geleelt hadde. Item noch wil ic ende ordinere, dat dieselve