is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daigs des morgens omtrent acht uren, als de scolieren ende clercken uter scolen gaen, die priester alsdan gereet te syn ende die Misse te beginnen, ende bi den scolieren te hoeren, ende sal hevten Missa clericorum. Item ten anderen selen sy noch doen celebreren altyt des goensdaigs op den altair van den Heiligen Grave, in denselven choer, een Misse. Item ten derde noch een Misse ten ewighe daige te doen celebreren des Saterdags op ten Altair van Onser Lieve Vrouwen voer (XCV'I) den choer, daer hy begraven sal liggen ; ende noch een Misse ten ewighe daige des dynsda»s in S. Anna capell, bij der Gevangenre Poorten, ende daer toe te houden ten ewighe daighe huer jaergetiden van vigilie ende Misse van Requiem, bij den gemeynen Bruederen, soe dat behoert; ende hen testatuers te stellen ende doen stellen in huere Memorie-boeke, dat men voer en onder den sermoen leest. Item noch bestelt sy, Kathelyn, voirsc. by consente ende wille Henricx huers voirsc. huysheer als boven, de voirsc. convente van den Predicaren vier scaren weyde in de Vlierdt tot Hyntham, by dese stadt gelegen, na inhoude der brieven ; meiten selven brieven ende den rechte dair inne begrepen, op die condicien ende lasten, dat die Prior ofte procurator desselve convents, jairlicx op ten dach van hueren jairgetiden selen spynden voir huere siele en schoen brode, ende om Goedswille geven den armen luyden voer der Poerten desselve convents daer om comende, tot vyfhondert persoenen toe, elcken een schoen broet van enen negenmenneken, dat welcke belopen sall jairlix drie Rinsguldens, twe stuvers, twee oert; ende 't surplus daer van, boven die jaerhuer van den voirsc. vier scharen weyde, sall hebbe ende behoude 'tselve convent in hulpe van den Exequien, in schoene broede, ende die pitancie van den wyn, dat elc brueder competeren sall van den voirscr. '24 Rynsguldens jairlix. Item noch maken ende besetten die voirscr. testatoeren een erffchyns van drie ponden payments, die sy jaerlix vergeldende hebben uuyt sekeren