is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onem, quomodo ulterius procedendum cum bonis araortisatis. Quam, dum frustra ultra 4 menses expectant, repente subaudiunt, bona cleri, etiam amortisata, executioni a Magistratu subjecta, vi mandati in cancellaria Brabantiae obtenti. Congregantur ergo rursus in hocce coenobio '25 Junii 1555, decreverunlque majorum malorum vitandorum causa, in hisce circumstantiis omnino Magistratui morem gerendum, facultatem sibi reservantes soluta repetendi, si postea juridica (CXIX) exactio deprehendatur injusta. hujusque resolutionis eadem die Magistratui exhibetur instrumentum sequens: »In 't jaer ons Heeren duysent vyffhondert vytl' ende vylïtich, den vylï en twintichsten dach Junii, soe syn voer my openbaer Notarius, in presentie der getuygen hier ondergescreven. gestaen ende gecompareert die erwerdige Heeren ende Brueders Anthonys van Leendt, der Predicaren ; Symon Hels, van den Cruysbrueren ; Adain Godefridi van Sinte Gertruyen; Franciscus Dyn der Clarissen ; Nicolaus Vessem opten Wintmolenberch ; Leonardus van Gemert achter die Tolbrugge; Jacob van Loven, opten Ulenborch ; Adrianus Voet, kelwaerder van der Baseldonck; Peeter van Tilboirch,procurator van den Fraters ; Symon Pelgrom ende andere Oversten, Prioren ende Confessionarissen der Cloosteren gelegen 't Shertogenbossche. ende geven te kennen, seggende: warachtich te wesene, hoe dat sy ende hunre Medebrueders der andere cloosters binnen den Bossche voirsc. den thienden dach Mert lestgeleden. vergadert, eensamelick ende hun rypelyck op sekere brieven! ons genadichste Vrouwe Marie coninginne etc. gedelibereert ende geledt hadden geweest, was alsdoen eendrechtelyck tusschen hun veraccordeert ende geslooten, ende waire bereet oock ende begheerden metten werlycken staet te geven ende contribueeren den thienden Penninck, geheycht ende geconsenteert synde der keyserlycke Majesteyt, aengaende die reste van den schouwgelt, van hunnen temporeelen ende patrimonialen gueden alleen, na uytwysen der brieven voirsc. ende anders nyet; hopende ende meynende dat sy van