is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eadem die Philippus II, Hispanorum Rex, concessit conventui ob paupertatem, in quam redactus erat per bella et tumultus, facultatem acquirendi bona immobilia ad valorem 12U00 florenorum. Litteras hujus concessionis subjicimus:

Philips bij der gratiën Goidts Coninck vanCastillien etc. etc.

Alle deghene, die dese tegenwoerdighe sullen sien ofte hooren leesen, saluyt.

Doen te wetene, dat wy ontfangen hebben die oitmoedighe supplicatie van onse lieve ende beminde in Gode, die Prior ende Conventualen des Convents van der Predikeren binnen onser Stadt van 's Hertogenbossche, inhoudende dat sy ende hun voorschreven convent door dese langedurige continueeleoirloghen, troubelen ende separatien van Landen gecomen syn in soo groote miserie ende tagterheden,dat sy daer over hebben moeten afstaen ende vercoopen eene hoeve met allen haeren reghten ende toebehoiren, gelegen tot Enschot, wel weert geweest synde twee duysent guldenen ende dewelcke hen jaerlycks uytgebracht heeft meer dan vylf en tachentich guldenen, hebbende noch moeten afstaen ende vercoopen vier mergen ende een hont lants, gelegen tot Macheren, voer twee hondert ende tachentich guldenen, noch twee mergeren lants, geleghen tot Nulant, voer twee hondert ende vyftich guldenen, noch twee mergeren lants, gelegen tot Rosmalen ter bruggen, voor twee hondert ende twintich guldenen, hebbende noch moeten afstaen ends vercoopen d'meestendal ende de beste henner clenodien, ende tot dyen moeten opnemen, op jaerlycx intrest, van verscheyden personen meer dan twee duysent guldenen, die in desen ellendighen tyt geemployeert syn tot hen notelycke ende soberlycke alimentatie ende onderhoudt van hun voirscr. convent, heb(CXXXV1I) bende tot dyen moeten opnemen meer dan tweltï hondert guldenen op intrest, daer mede sy betaelt hebben de rantsoenen, scattinghen ende contributien van hennen goede ten platten lande, dat daer en boven oyck cesseren