is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tem, codicillen ende transporten van renten, chynsen, pachten ende erflelycke goeden als sy sullen connen of moghen becommen ende gecryghen van wat persoonen ende by wat titels, dattet sy ; ende dat een duysent guldenen jaerlycx toe, ende nyet meer of voirder; om alsoo by den anderen te alimenteren. Soe eest, dat wy de saecken voersc. overgemerckt ende ierst hier op gehadt het advys van onsen heven ende getrouwen Raet ende Rentmeestere van onse domeynen in t quartier van 's Hertogenbossche. Symon Fierlants ende tot dyen (CXXXVIII) gesien d'informatie by denselven genomen op d'inhouden der voirsc supplicatie, hebben denselven geoctroyeert, geconsenteert ende gegundt' octroveren, consenteren ende gunnen uyt onser sunderlinger gratiën by desen onsen brieven, dat sylieden sullen moghen genyeten, approprieren ende aenvaerden, soo in renthen als in immeuble goeden, alle alsulcke successien, donatien, ghieften, testamenten, codicillen, ende transpoirten, als sy eenichsins souden moghen vercryghen, by wat middele tselve yck SY' ende dat totter somme toe van twellf duysent Carolusguldenen eens, onder conditie nochtans, dat dieselve i enthen ende goeden by hen als boven te vercryghen. sullen b'yven ende staen tot schothe ende lothe ende ter' selver natueren ende conditiën als andere chynsen ende weerIjcke goederen, ende dat sy, supplianten, ons in recognitie van desen consente jaerlicx, Sint Jans Misse, sullen betaelen de somme van vier ponden Artois erirelyck, daer alT den lersten dach van betaelinghe vallen sal: Sint Jans iMisse, itrino 1585, naestcomende ; ende opdat die supplianten nyet en excederen die voirsc. somme van twellf duysent Carolusguldenen eens, soo sullen sy schuldich ende gehouden syn, alle jaere de kennisse aen onsen voirsc. Rentmeestere In' "t quartier van 's Hertogenbossche te doene, hoeveel goeden sy gecocht off vercreghen sullen hebben ; of eemers als sy eenighe vercreghen hebben, hoe vele ende voer wat pryse, op conditie ovck dat sy supplianten voer de voirsc. recog-