is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gysbrecht Pyecx Dochter, Heer Aenits vurschreven geëchte vrouwe, doen kondt ende kenlick alle denghenen, die desen tegenwoirdighen brieft' sullen sien, off horen lesen, dat wy gegeven hebben en geven voir ons, onsen Erven ende nacomelingen, om te vermeiren den Godliken dienste, totter eere ende weerdicheden Godes en der Heiliger Maget Marien ende des Heyligen Confessoers Sinte Dominicus, den susteren tot Woudrichem een huys ende hofstat, also als dat, mit sinen voir thynse, staende is, ende geleghen tot Woudiichem voirs, in die Afterstraet; dat toe te behoren plach Godevaert van Honswyck, met sinen medewerckenen, met alsulcke voirwaerden, dat WyHeer Aernt van Heerier, Ridder, ende Vrouwe Alit van Heerier, voirgh. onser twier leven lanck in desen voirgli huyse ende hoffstat onsen vryen toeganck behouden sullen, daerin te comen ende te wesen, wanneer ons dat gelieven sall, mit onsen huysgesinne ende vrienden, ende van der vruchten des Boemgaerts te gebruycken ende te besighen mit onsen vryenden also veel als ons des gelieven sall, sonder der voirgh susteren wederseggen. Desgelyck soe sall Brueder Jacop van Haerlem van der Prediker Oerden, onse Biechtvader, inden voirgh. huse ende hoffstat wesen ende wonen sin leven lanck geduerende, ende vander vruchten van des voirscr. Boemgaerts oeck te gebruycken ende te besighen, ende sinen vryen will daer mede te doen, alsoe veel als hem dat gelieven sall, sonder der susteren wederseggen; voirt soe ist voirwaerde dat in den voirs huyse ende hoffstatt geen ander Broeder wonen en sall, also lange als die voirss Broeder Jacop leven sall, ten waer dat Brueder Jacop voirss beliefde; ende dan so mach Brueder Jacop voirs. enen anderen Brueder te hulpe nemen om den godlicken dienste te vermeeren; ende tot wat tyden datter Brueder voirgh. den anderen Brueder nutte nochte oirbaer en dochte te wesen in den voirs. huyse ende hoffstat, soe soude dan die ander Brueder van dien vareu, sonder der voirs. susteren wederseggen. Voert so sullen die voirs. susteren die Oerde ende die Regule van Poenitenciën des Heyligen Confessoers Sinte Dominicus aennemen