is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnen also corter tyt als sy dat by gebrenghen connen: Voirt soe bidden Wy, Heer Aernt van Heerier ende Vrouwe Alit van Heerier voirgh. om die minne van Gode den voirs. susteren. dat sy willen laten doen binnen den voirgh. huyse ende cloister, voir my, Heer Aernt van Heerier ende Vrouwe Alit van HeerIer voirgh. voir onser vader, ouders ende alle onser lyever vryenden syelen drie Missen in die weke ewich geduerende; die eene Misse up ten Heyligen Sonnendach van der Heyliger Drievoudigheydt, die andere Misse des Manendages, een syelmisse ter eren Gods ende te troeste der armer elleyndiger sielen, die liggen in der pine des vagevuers, ende die derde Misse des Sater da ges ter eren ende weerdicliheden der Heyliger Maghet Marien, ten waer sake dat op die drie voirgh. dagen enighe hoechtyt oft' Feeste waer, oïï dat die Pryester enighe ander saecke hadde, dat hy dat niet by ghebrengen en conde, soe sallse dan die Pryester binnen derselver weken doen op wat daghen dat hem dat beste te punte coemt. Voert soe begheren Wij, Heer Aernt van Heerier ende Vrouw Alit van Heerier voirgh. om die minne van Gode, dat die Pryester Misse gedaen heeft, alle daghe na der Missen dan onse sepultuerbegaen wilt ende dan die Pryester voirsc. ende oeck die susteren voirgh. leson sullen ter eren Godts ende te troeste onser beider sielen Miserere mei Deus ende De profundis clamavi, etc; noch soo begheren Wij, Heer Aernt van Heerier ende Vron Alit van Heerier voirgli. tot wat tyden dat die pryester gheen Misse en doet, binnen den voirsc. huyse ende cloester, dat dan die voirsc. susteren na der noenen lesen sullen op onse sepultuere die voirgh. Psalmen gelyck voirsc. staet. Voirt soe begheren Wy, Heer Aernt van Heerier voirgh. endeVrou Alit van Heerier voirgh. om die minne van Gode, tot wat tyden dat wy van eertryck off enich van ons beiden gescheiden syn, dat dan die Pryester ende die susteren voirss. onser beider Uutvaert willen doen. onse sevende, daernae onse maentstont ende dan voirt onse maentstonde te doen, ende te begaen dat jaer nut, ende elcke van deser voorscr. begangenisse sullen geschien, des avonts met eenre vigiliën van den