is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pavyen ghehouden anno 1507 en daerna aftter volgende, na inhouden des brieffs van sententie ende apontement, van onsen Eerweerdighen Vader Provinciael Brueder Laurencii Uffkirchen, Leermeester inder Heyligher Scryfturen, off der Godheyt, alsoe dat wy nu, noch tot gheenen tyden, ons sullen vermeten off pretenderen te hebben, eenighe actie off recht totten convent, personen ende gueden voerscreven, mor wy scelden hen quyt van alle voer ons ende voer onse nacomelinghen, renuncieerende alle rechten, privilegien ende ander nyewe vonde, hoe men die bedencken mocht, arch ende list altyt wtghesloeten; behoudeliken dat doer crachte van dese generael quitancie ons voerscreven convent van Teemsiek, personen ende gueden, niet en sulle wesen gehouden van eenighen sculden, lasten, commer oft aentalen van gheestelyck off van werlyck, die syn moclite gheweest off tot desen tyt toe op enighe gueden, diewelcke gueden dat convent van Worckum toebehoirden voer die tyt der sceydinghe. Alsoe oeck dat selve convent van Worckum in hoer generael quitancie den convent van Teemsiek ghegheven heeft ende begrepen staet; want dat voorghenoemde convent van Teemsiek anders nyet in de deylinghe behouden ende ghenomen heeft tot hoeren aendeel dan die hoeff rait 48 mergen lants ende die kinder Ponciaens 9 merghen in Slewyck geleghen; die welcke dat voerscreven convent van Teemsiek vry ende sonder enich aental behouden sal tot ewighen daghen; als oick ghe-expresseert staet in den brieven van den commissarissen van den Oerden ende Provinciael voerscreven. In oirkonden van desen, mit rypen raden, capittulairlyck vergadert synde, hebben wy voerghenoemde onsen conventuaelssegel hier onder aen doen hanghen in 't jaer ons Heeren dusent vyffhondert en 11, den 16 dacli der Maent September.

Caput III. De variis Infortuniis hujus Monasterii.

Quamvis Monasterium hoe tam largis, tum Comitum Hornensium, tum aliorum, piis largitionibus opulentissime fundatum