is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op het bestaan van dit handschrift werd ik opmerkzaam gemaakt door eene aanteekening in liet Oorkondenboek van Sloet (I 110 265), waarin verliaald wordt de afscheiding van de ingezetenen van de villa Aalst van hunne moederkerk te Wijk.

In dat boek wordt door Sloet gezegd, dat het Missale tot 1588 in de kerk van Wijk bleef en het ten zijnen tijde in handen was van kanunnik Theodorus Borret.

Deze had het ten geschenke ontvangen van Joannes Emanuel Bounike te Amsterdam, die het aldaar den 17" November 1850 op eene auctie had gekocht; als diens voorganger in het bezit van dit boek wordt genoemd Jacobus Theodorus Wijnen, burgemeester van Made en Drimmelen, die het bekomen had uit de nalatenschap van Carolus van Hardeveld, Hervormd predikant aldaar en overleden omstreeks het jaar 1820; deze was daarvan door erfenis in het bezit gekomen, waarschijnlijk als erfgenaam van Antonius van Hardeveld, die 11 April 1723 als Hervormd predikant te Wijk bij Heusden bevestigd werd.

Van l)r. Hensen, professor aan liet Groot Seminarie te \\ armond. mocht ik de welwillende toestemming erlangen uit het Missale af te schrijven de geschiedkundige bijzonderheden, die het bevat en die uit te geven.

In het Missale staat ook nog dit rijmpje:

Hier in derf nyemont in scriven

Want ten sal daer niet in bliven.

Dat segge ic u in waerre woert.

Anders dan dat Willem van Wijck toehoert.

Uit hetgeen ik uit het Missale zal mededeelen zal blijken, dat het bevel, hetwelk in dit versje staat, al zeer slecht is nageleefd.

koku.moni», 1 November l'joö.

A. Y. VAN BEUIiDEN.