is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had eenen zoon Arent van Wyck, die in 1430 met Onsenoort werd beleend en lieer van Nieuwkuik, alsmede dijkgraaf van liet land van Heusden was; deze had ook eenen zoon Arent van Wyck, die in 1489 bij doode zijns vaders met Onsenoort werd beleend, lid der III. L. V. Broederschap van 's Bosch was en tot vrouw haa Elisabeth van der Velden; hij overleed nog in hetzelfde jaar en werd toen als heer van Onsenoort opgevolgd door zijnen zoon Joost van Wyck. die huwde met 1° Catharina, dochter van Budolph de Bever en Katharina Monicx, welke blijkens eene Bossche Schepenakte van 1507 in dat jaar reeds dood was; 2° Agnes van Nederveen, dochler van Jan en Agnes van Naeltwyck. Hij had behalve twee dochters Anna en Johanna, welke laatste gehuwd was met Willem van Kessel, ook nog eenen zoon: die schillboertige Jonclcrr Hubrecht, die in 1517 bij zijnen dood niet Onsenoort werd beleend.

Het Missale houdt over de Van Wyck's hot volgende in met na Ie melden rijmpjes er bij:

In 't jaer ons Heren deertienhondert ende ses ende tachlich op senle Brictiusdach sterf liere Jan van Wyck, ridder, lot Vynegien op 't wederkeren van den heiligen grave, bidt voer sijn ziele.

Int jaei ons Heren XT111c ende IX op onser vrouwen avont purificatio starf vrouwe Agnese, die wijf was heren Jans van W yck, ridders ende dochter heren Willems van Bvswvck ridders. " '

In t jaer ons Heren XIIIC ende XC1I op alre kijnderdach starf jonckfr. Lysbet, die wijf was Willems van Wyck, heren Jans sone van W7yck, ridders ende dochter Henrics van Hees wyck.

Int jaer ons Heren XIIIIC ende XXIIII des Vridachs voer Meydach starf jonckfrouwe Lysbet, die oec wijf was Willems van Wyck voerscr. ende dochter Willems Koes van Nederinen, lieren Gysbert. Koes soen. ridders.