is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sjaers, ghelegen op een hofstat, daer Arnt van Wyc van Boninghen op opwoent, welc croen men manen, geven ende i'en sal na inhout der scepene brieve, die daer af sijn ende gescreven staet in den boeken ende in den boerden ende soet herbracht is. Ende wie daer af versumende is \an enighen punte, die sal sijn loen verliesen ende die dach van der croen is te half Meert.

Item het is jaerghetide Margriet, Segher Persijns wijf was, des Vridachs voer Bamis. Ende si heeft beset 1 lib. sjaers haei jaerghetide mede te doen, in sulcker manieren te devlen ende die ghetide te doen als men meyster Dircs van Heeswyc voerscreven getiden verdienen moet ende sijn lib. deilt. Ende die dach van den ponde voerscreven is op onser vrouwen dach assumptio tot half oext. Ende dat lib. leet op dat ghesaet, daer Arnt Arnts soen op woent.

Item het is jaerghetide Beatrijs. Gysbert Zeghers zoem wijf was op S. Mergrietendach ende die heeft beset 1 lib. sjaers. dat ghelegen is op enen merghen lants, die ghelegen is op Kortslaghe, die Ghysbert Seghers soens, hoers mans nu is. Ende met desen lib. voers. sal men haer jaerghetide doen ghelijc als voerscreven is in meyster Arnts van Heeswyc jaerghetide. Ende die dach van desen lib. voers. is op sent Jans dach te midsomer.

Item het is jaerghetide opten 16en dach in December lieyner die l oecht Aleiten sijns wijfs, die dochter was Arnts van Wyc ende Heymans, haerer beider sone. Hier heeft Aleit voers. toe beset jaerlics ende eweliken mede te houden die jaergetiden voers. 3 lib. sjaers op sulcken onderpant als dei scepenbrief daer af inhout. Daer sal die priester van hebben 1 lib. ende die coster een half lib. ende die kerke een ende half lib. Ende elc van desen drien, tsi priester, kerc of coster, sullen doen opten dach des jaerghetijts voers. nae inhoud des scepenbriefs, die daer af is ende alsoet herbracht is of haerre gheven ende sullen daer yet af hebben mer die gheven sullent hebben, als die brief daer af inhout. Ende die kerc sal leveren IX k(ersen).