is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begript. Ende daer al sal die kerk uytreyken den persoen vijf oude leeuwen, den coster ü-'/a ouden leeuwen; ons vrouwen altaer II scil. Ende die heilighen gheest een lib. Ende die kerke sal hebben dat overscot, daer voer sal si bomen 3 waskeersen totten getiden der memorien voers.

Item t is jaergetide opsente Gertrudes dach opsente Laurens avont Jan Wouters Clercssoenssoens, Mergrieten sijns wijfs ende haerre beide vader ende moeder. Ende hiertoe heeft Jan voers. beset ende gegeven II pont sjaers op sijn gheseet als die scepenbrief begrijpt, dat een pont den heyligen gheest, ende dat ander pont salmen deylen opten dach der memorien als meyster Dircx pond ghedeilt is. Kern te betalen op Sente Jansdach.

Item t'is jaergetide op onser vrouwe avont conceptio Lysbetten Loenys wif van Wyc was. Ende hiertoe heeft lysbet voers. beset V2 lib. sjaers op Loenys gheseet. Ende dat V2 pont voers. sal men deylen opten dach der memorien voers. in dier manieren dat meyster Dircx pont ghedeilt is, te weten opter memorien.

Item t'is jaergetide des Vridachs voir sinte Jans baptiste dach te midsomer Jans Willems Bueters zoon ende Hildegonts zijns wijfs ende hoirre beider vader ende moder ende oic hoirre beider kijnder. Hier toe hebben si beset een pont sjaers, ligghende op een gheseet aen den ouden Awaert, Peter Jan Aerntsoen erfghenaemen aen deen side ende welke pont voirs. men deylen sal als meister Dirx pont ghedeilt is. Die dach der betalinghe is Pinxtercn dach als die scepenbrief begrijpt.

Item t;is jaerghetide des Vridachs nae sente Mertynsdach in den wynter Danckaerts Ghysbertssoen ende Lysbetten sijns wijfs ende hoerre beider vader ende moeder ende Danck. voirs. heeft beset lVa lib. sjaers, gelegen op een geseet in den ban van Wyck. daer Danck. voers. op sterf; dat half lib. den heiligengeest tot Wyck ende dat ander pont sal men deilen opten dach der memorien als meyster Dircx lib.