is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ghedeylt is ende die dach der betalingen sal wesen op sente Lamberts dach, ghelijc die scepenbrief begrijpt.

Item t's jaergetide op sente Marcus avont Wouter Spierinc van Aelborch ende Joncr. Teynsen sijns wijfs ende hoerre beider kijnder. Ende hier heeft Wouter voerss. toe beset XX goede scillinge sjaers, te helle op alre heiligen dach uyt twe merghen lants, gelegen in den ban van Wyck op Corteslage, lJonincs erffgenamen aen deen side ende Wyck Persyns erfg. aen d'ander side, die Aleit Claes mit horen kijnderen nu bruict. Ende hier af sal hebben die persoen van Wyc 5 st., die coster 3 st., elc kerekmeister 2 st. en dat overscot sal hebben die kerek van Wyc, daer sal si over luchten met IX kerssen die memor. voers.

Item t'is jaerge. des anderen daghes nae dertiendach Gheryts die Wolf sijns vaderende moeder; hier heeft Gherit toe beset 2 pont sjaers, X Wilh. tuyn voer elc pont, op 5hontlants opten Cortacker; daer af sal die heyl. geest hebben een pont; die persoen 3 scil.; die coster 2 st. en dat overscot sal hebben die kereke; daer sal si voer bornen alle jaer 111 waskerssen op die memorie, te betalen opten dach voers.

Item t'is jaerg. des Vridachs voer onser vrouwen dach purificatio Bruistyn Arnts soen, Lysbetten sijns wijfs ende hoerre beider vader ende moeder en(de) hier heeft Bruystyn voers. toe beset drie burg. scilde syaers, te hellen op alre heiligen dach uyt Willem Jan Lamberts soens gheseet op die Spyck; der kereke van Wyck enen scilt ende daer voer sal si bornen drie waskerssen opten dach der memorie ende om den anderen scilt sullen die heilige geestmeisters copen broet ende deilen dat den armen inder kerken opten dach voers. Ende van den derden scilde sullen die keremeister uytreiken den persoen enen halven scilt, den coster een quartier ende dat vierde quartier sullen die kerkmeister voers. houden voer horen arbeit als die scepenbrief bt-grijpt.

Item t'is jaerg. op des heylichs Kruis avont exaltacio Wouter die Moyter ende Gheertruden sijns wijfs. Ende hier heeft