is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dirx van Wyc, joncvrouw Geertruden sijns wijTs, ende hoers vader ende moeder, ende ten grave gaen lesende miserere mei Deus ende de profundis, ende die luminaris der kerken van Wyc II Wilh. tuyn voer dat gelucht ende den coster van Wyc enen Wilh. tuyn voer sinen arbeit, ende waert sake, dat enich van allen desen voorscr. niet en deden als voerscr. staet, soe sullen si hoer loen van dien daghe verliesen ende dat sullen die heiligeestmeysters van Wyc den arme om Gode gheven na horen vijf sinen, sonder yemants wederseggen ; ten waer dat sake, dat enich van der personen van Aelborch ende van Wyc op eenighen vanden daghen voerscr. enichen van horen ondersaeten te begaen hadden ende te begraven, soe sullen si dese voerscr. ghetiden doen mogen des anderen daghes, is hem des noet die daer nae volghende is, sonder arghelist; item soe sullen die heiligeestmeisters van Wyc alle jaer hebben een pont voer horen arbeit ende soe wat van den vier scaren enen nobel ende twee cronen voerscr. boven dese VIH ponde voerscr. bliven sal, daer sullen die heiligeestmeisters wullen laken om copen, ende dat om Gode gheven den rechten armen, die een helft tot Aelborch ende die ander helft tot Wyc, nae horen vijf sinnen, als die scepen brief begrijpt.

Item t'is jaerghetide op Sente Jorys dach Aernt Heynrics van Osse, ende Korstine sijns wijfs ende hoere beide vader ende moeder. Ende hier heeft Korstyn toe beset enen halven phlip. burgungie scilt sjaers erlTelick op een gheseet. daer si op sterf. Ende hier af sal die persoen hebben II wit stuuvers, die coster enen witten stuu(ver), onser vrouwe bruederscap one witte stuuver. Ende dat overscot sal hebben die kerc; daer voer sal si luchten die memorie voers., te betalen opten dach der memorien.

Item fis jaerghetide op alre kijnderen dach Jan Suermonts van Wyc, Jonkf. Korstine sijns wijfs ende hoerre beider kijnderen. Ende hier sijn toe beset 4 cronen sjaers, als die scepen brief begrijpt. Om die een crone sal men copen broet