is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sk ien • Stuvers aen L,ode- Ende de pastor sal hebben voer sijn memorie enen stoter. Ende noch enen

stoter om voer in 't sielboeck genoemt te worden des son-

den vLThÜ S!.0el' ƒnde d6n C°Ster 2 Stuver ende noch ♦«in biddende ordenen, haere terminen houdende, elck

ZZIT1"611 .?UVer' 016 de heiHge Geestmeester betalen sal w"' n gulden ™rgen. Ende van desen so sal de kerck van W) tk dat overscot houwen voer haer luchten ende movsel • daer zy voer doen setten sal IX wassen keerssen. Ende dit kltijd te doen ende te betalene opten dach der memorien ut supra

OrdeT 1'h Jrrgelide °P St MaChielS avont Michiel van Heüwirh , Geerftruyl zlJns wijfs, Peter haer soens ende Heilwich zijns wijfs, met haren beide kijnderen; Ghesel Ma-

chielen ende Agnes zijns wijfs ende haer vader ende moeder

Maria ha H Machie,en dochter e^e Willem haer man ende

Lvsbet 7ÏÏn H°Cï er 6 hierVOer heeft be<et Machiel end* on de Or v I T1'3- 20 StUV ' Ogende op 5V* hont lants

ende CnZ Ve™'eden " A''iaenS °P Hendrics velt westwaert van Art Nirl 6 ck Arts sonen oestwaert, streckende PeL f l ,Z00n er%enamen totter straten toe. Ende Peter ende Gesel vors. hebben hiertoe beset een -eseet

metter timmeringe, die daer op staet, 5 hont groot Dierick Spierings erve oestwaert ende die gemeyn sSe volrt

biddenden ?~f /aerlÏÏ den™ e

biddenden orden tsamen X1III stuv. ende XII vaet wevts

en armen opten dach der memorien, den pastor 5 stuv.

en coster 2Va stuv. Ende den kercmeislers 2Va stuv. Ende

dalter oversc,et sal hebben de kerke ende de heilige Geest

ende hiervoer sullen zy besorgen opten dach der memorie

Gesei ,oirs-sai h°"dc" •#» WK-"

neut van desen voirg. geseet.

Item t'is jaerghetide Dirick Aerntzoen ende Heymen sijn

de™ mVmz. l)"" KOrS"aeMZOen den andere" "»<"'>*<> i" 1) D« vermelding ,a„ di, p, i, ,„ol eene