is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1) Item t'is jaergetide op Sinte Cecilien dach Dirck Spierinc Aerdszn van Wel ende Joncfrou Katheryn, sijn huysfrou, Aerd Spieringh, sijn vader ende joncfrou Oede, sijn moeder. Ende sijn brueders ende susters. Hier heeft Dirck voers. toe beset tot een ewighe memorie een croen sjaers, '24 stuv. voer die croen. Ende van dese croen voers. sal men jaerlicx opten dach der memorien deelen den armen an scoon broot XII stuv. Die pastoer sal hebben 1111 st.; daervoer sal hi die sielen voirs. noemen in den zielboeck; die coster II st.; die kercmeesters elcs enen vleemsen; dat overscot sal hebben die kerc; daer sal si voor luchten opten dach der memorien met IX waskersen.

Item t'is jaerghetide des Manendachs na Meydach Spiering Jan Wvnrics zoon ende Willem sijn huysvrou. Hiertoe heeft Spiering beset der kercken van Wyck enen peter sjaers, «-helegen op IX merghen lants op Cortslaghe. Ende van den peter sal men jaerlicx gheven opten dach der memorien den armen IX stuv. an broot; die pastoer II st.; die coster I stuver; dat overscot sal hebben die kerc voer hoir luchten.

Item t'is jaergetide op Sinte Mertens avont Wouter Andrieszn ende Oda sijn huysvrou ende boirre beider vader ende moeder, enz.

Item t'is jaergetide op Sinte Lucien dach Willem Jan Willems zoons zoon. Hiertoe heeft Willem enz.

Item t'is jaergetide opten dorden dach in Meye Jan Spiering van Wel Dircsz.; Mergriet sijn huysvrou; Mergriet sijn suster ende Jacob sijn soon. Hiertoe beeft enz.

Item t'is jaergelijt opten zesten dach in Augusto van Meyster Aert van Ryswyck, priester ende pastor van deser kercken was. Hiertoe enz.

Item t'is jaergetijt opten twelfïten dach in Augusto van Jennen Daniël Thonis huysvrouw. Ende heeft enz.

1) De vermelding van deze en de volgende jaargetijden is met eene andere hand geschreven.