is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eyghen, van paclite olï' van leen, die den voirschr. guede t'Alm ende ter Eem toebehoren, mijd allen voirfaiten ende broken, die dair tho vervallen moghen, alsoe groot ende also breit als wy die totte noch ghebruickt ende beseten hebben, niet uutgescheiden. beholdelicke dien, dat wy ende onsse geerven den mannen, die uuten vorser, gueden verleent sijn handt ende mont lenen sullen als sv hoer leen verzoken, mer die heergewaide, die dair afl eomen, die sall hellen onse lieve neve voirscr. oll'sine geerven. Endegemelt dat enich van den mannen sijn leen verborde nae den rechte dair all sall onsse lieve neve voirscr. olï syne gheerve die jairsohare gebruicken den tijt dat hv in den voirs. guede sidt, mer die erffelijchede sall comen op ons oll' op onsse geerven. Voirt ist voirwarde, dat onss lieve neve vorschr. oll' sine geerven sonder vertreck nader date des brieffs die hant slaen sullen aen onssen huyse tot Almsteyne ende aen alle die heerlicheyt, die tot onsse voirscr. guede toe behoirt mid voirfayten ende broken, die daer verschynen mogen, behoutlich dien dat wy olt onsse geerve heffen ende opboren sullen off doen hellen ende opboren alle die renten, die dan vervallen tusschen nu ende Paesdach neest comende, nier soe wes achter Paesdach naestcommende van den renten dair verschijnt dar sall onsse lieve neve voirscr. of sine geerve alenghe opboren ende bewijnden ende naden jeïande dat sy olf sine nacomelinge in deser vrster jairschaer hellet ende opboirt, dair na sullen sy ghelden ende uutreyken in den commer ende pachte, die uter geheelre jairschaer sculdich is te gane, mer tende deser yrste jairschaer sall onsse lieve neve voirscr. off sine gheerven die geheelI renten hellen ende boren ende dairtegen weder utreiken den gehelen pacht ende commer, die uten vorser, guede gaet, dat is te weten den Heren van sinte Peters tot Utrecht van den pacht van haren tienden vier ende twijntich merc silvers ende anders aen testamenten ende cleyne stucken omtrent achte en dertich pond Holl. Vort sa 11 onse lieve neve voorset, ende