is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sine gheerven sulck erve ende landt als bijnnen onssen voirscr. guede gelegen is ende ons toebehort, bewaren off doen bewaren op horen cost van dikage ende dijckrecht, ghelick dat ander erve plechgt, dat bijnnen derselver dickage gelegen is. Waer oick dat zake, dat onsse lieve neve voirscr. oir sine geerven enygherehande cost van tijmmeringhe daden ain onssen huyse tot Aimsteyne off aenden moelnen, die dair noet toe waren, dies costen sullen wy ende onssen gheerven geloven onssen lieven neve off sinen gheerven tot horen simplen woirden ende by bescheider rekeninghe sonder argelist. Ende dat huys ende goet voirscr. en sullen sy neyt ruimen tensv dat hem van den coste waell ende wittelick voldaen si, ghelick der principaelre summen, dair sy voir in den goede sitten. Vort sall onsse lieve neve voirscr. ende sine gheerven onsse luede ende onderzate van den vorser, landen handelen ende hanteren na den custumelicheytendegewoente van den selven lande sonder hem enighe schattinge olf settinge van ghelde te eysschene, tensi by onssen wille oll' onser gheerven. Ende op dese vorser, guede, heerlicheden, huse ende rente soe heft ons onsse lieve neve voirscr. geleent, die hy ons in gereden ghelde betaelt heft ende die wy van hem ontfangen hebben, derthiendusent oude schilde munte des keysers van Romen, goet van goude ende van gewichte oll' die warde dair voir in anderen goden goude. Ende hebben hem geloeft ende geloven voir ons ende voir onssen gheerven by onsser ere, trouwe, zekerheit ende in gherechten edestat dat wy noch onsse gheerven dat voirscr. huys tot Almsteyn, heerlichheden, guede ende reynten vorser, nimmermeer aen talen noch bewijnden en sullen noch doen aen talen noch bewijnden in gheenre manieren, then si dat wy of onsse gheerven die voirgenoemde guede weder gevrijt hebben ende gelost in der maniere, dat hier na volget: Dat is te weten dat wy of onsse gheerven en nyemant anders die goeden lossen moge tot wat tyde dat wy willen metten summen van derthiendusent oude schilden voirscr. ende