is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Johanna, vrouwe van Gennep en haar echtgenoot ltevnout van Brederode verzekeren aan Johan van Polanen, lieer van der Leek en Breda, het rustig bezit der heerlijkheden van der Alm en der Eem. 12 Februari 1374.

Wy Johanna, vrouwe van Ghennep ende van der Eem ende Reynout van Brederode, here van Ghennep, hoir wittige man ende voeght, doen kond allen luyden, want onsse lieve neve heer Johan van Pollanen, here van der Lecke ende van Breda, jegen ons heieent heeft, tot sinre behoeff ende sijnre geerven alle onsse guede, die der heerlichede ter Alm en (er Eem toebehoren, mijt onssen huyse tot Almstevne ende mijt alle der heerlicheyt, forfayten ende broken, die dair vervallen mogen, voer eene somme van darthyen dusent older schilden, munte des keysers van Romen, in aller der selver manieren ende vorme, dat die principael brielï'e, die dair op gemaect sijn, inhouden ende hegripen. Soe hebben Johanna, vrouwe van Ghennep ende Beynout van Brederode, here van Ghennep, hoir wittige man ende voeght voirscr., geloeft ende geloven voir ons ende onssen geerven hy onsser trouwer zekerheit ende in gherechten edestat, dat wy onssen lieven neve heren Johan van Pollanen, here van der Lecke ende van Breda voirscr. ende synen gheerven vrylick, rastelick ende onwederseghet van ons off van yemant van onsser weghen zullen laten hevvijnden, hellen ende ophoren hem off den ghenen, dven sijt hevelen, tot horen besten orbair ende vorme alle die reynten, forfayten, nutscap ende vervallen, die vanden vorser, goede comen mogen, alle den tijt dore, dat onsse lieve neve vorser, oir sijn geerven sitten sullen in den vorg. goeden. Ende dat sullen sy doen sonder enigherande mijndernisse off afl'coi tinge der summen vander