is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

lolianna van Gheunep oh liacr echtgenoot Reynout van Brederode geven een overzicht van datgene, wat zij schuldig blijven aan Johan van Polanen. 14 Oct. 1374.

Wy Johanna, vrouwe van Ghennep ende Reynout van Brederode, heer van Ghennep, hoir wittige man ende voecht, doen cont alle den ghenen, die desen brief sullen sien ende horen lesen, want onsse lieve neve Heer Johan van Pollanen, here van der Lecke ende van Breda, tegen ons beleent heeft onsse goede ende heerlichede 't Alm ende ter Eem mit hoeren toebehorten, ghelick dat die brieve begripen, die daer op gemaect sijn, van welcken gueden, dat wy alrehande scult ende renten, die onsse lieven neve voorscr. toebehorden, opgehaven hebben ende in ons oirbaer gekeert sijnder den tijt, dat die voirscr. gueden in ons lielTs neven hande gestanden hebben. Dat is te weten: van den seventhien mergen landts aen der Wercken twe ende twijntich pond ende acht schilling holls., die daer aff vervielen te Bamisse int jaer vier ende tsoventich. Ithem van den selven lande twe ende twijntich pond ende acht scilling holls, van den jaer vijff ende tsoventich. Ithem van den thijnse tot Huesden vijff ende dertich pont hoesdens payments, die daer aff vervielen in den jaer vier ende tsoventich, maken twijntich pont twe schilling hollants. Ithem van twe mergen landt, die men heyt des Hanen Camp van der huer, die daer aff verviell in den jaer vier ende tsoventich ende in den jaer vyffende tsoventich te samen vyer pond thien scilling Holls. Ithem van vier blokke thyenden, dair die pachdach aff verviell te Paesschen ende te Bamis int jaer vier ende tsoventich; dat is te weten dieZogethiende. die Dam thiende ende twe blokke van verkens thiende, die Arnt van Dronge cofte om hondert vier ende