is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

viertich pond sevcu schilling drie penning hollants, die wv alenge in onssen oirbair gehort hebben, nochtant dat sy onss lieven neve vorser, halll toebehorden, emaect dat wy van dien thien gelden van onss liells neve deell geboit hebben twe end tsoventich pond drie scilling seven penningen een halling Hollants, dat beloept altesamen, dat wy van ons lielïs neve renten geboert hebben ende wy hem dair aff sculdich syn biden particulen vorser, hondert een ende tsestich pond derthien scilling seven penningen een hallinck hollants, die placke voir twalff penningen, die wy bekennen ende lyen, dat wy onssen lieven neve vorser, sculdich sijn ende hebben geloeft ende geloven in goeden trouwen van ons ende vor onsse nacomelingen, dat wy ons gheenrande lossinge bewijnden noch vermeten sullen van den goede ter Alm ende ther Eem thensy, dat wy oll'te onsse nacomelinge onssen lieven neve vorser, oll'te svnen nacomelingen waell ende ende wittelick voldaen hebben van deser somme voirgen. gelick der ander hoerscholt, dair hy die vorser, guede voir in handen heft. In kennis der waerheyt hebben wy desen brieft' bezegelt mijt onssen segelen int jaer ons heren dusent drie hondert tsoventich ende vier thien daghe in Octobri.