is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Schepenen van Geertruidenberg verklaren, dat ten hunnen overstaan Jolian Venidan c. s. zich verbonden hebben te zullen betalen aan Otto van der Leek c. s. 9 jaren lang 1100 Willems oude gouden Dordrechtsche guldens. Vrijdag na O. L. V. dag Visitatie 1414.

Wy Goidscalck Baninc Janssone ende Arnt Everdeyssone, scepenen in Sinte Gertruydenberghe, maken cont allen luvden, dat Johan Venidan Glaessone, Daniell Venidan, sijn brueder, Jacop Buys Pclerssone, Johan Arntssone, Ariaen sijn sone, Peter die Jode Lodewichssone ende Evert Willem Glaessone sculdich sijn gezamederhant ende onverscheiden ende elck voir all Heren Otten van der Lecke, heer tot Ueell, Philips van der Lecke, bastaert, Heer Frederck Hubrechs soen, priester, Ghert Reysnaelden ende Johan Calibart, hem allen gezamenderhant off elcken van hem sonderlinge oll den toenre des brieirs, ruerende van den huyse tot Almsteyn ende goede, dien huyse toebehoerende, negen jair lanck durende ende naest comende van desen teghenwordighen jair elffhondert goede Wilhelms oude gouden Dordrechssche gulden off warde dairvoir in andre gueden paymente oft enen goeden gouden ouden Ingelschen nobell, van drie der voirs. gulden gerekent, te betalen die een helft dair ad' tot Sunte Peters daghe in zulle naest comende ende d'andere helft tot Bamis dair naest comende ende vort die aender acht jaer dair naest volgende elcs jaers daer aff twelfhondert deser gulden vorser., die oick te betalen elcx jaers de een helft dair aff altoes tot Sunte Peters dage in sulle als voirscr. is ende d'ander helft altoes ende elcx jaers tot Bamisse dair naest volghende. Vort soe hebben Jan Venydan voirnoemt ende sijn medelovers voirsr. geloeft Heeren Otten