is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klaas Spiering Janszoon komt sedert 1393 voor als drossaard van Heusden. Dat Hertog Albrecht over hem tevreden was, blijkt uit het feit, dat deze hem in 1397 wegens bewezen diensten beleende met 19 morgen lands, genaamd Hengstveld en Wekenwerf, in den bnn van Wijk. In 1404 verkreeg hij van deze 19 morgen, die hij oorspronkelijk van de grafelijkheid in huur en sedert 1395 in levenslang vruchtgebruik had gehad, het goed Wekenwerf, groot 8V2 morgen, in vrijen eigendom. Een paar jaar later is hij overleden, met nalating van drie zoons :

\. Jan Spiering van Aalburg, voor het eerst vermeld in 1391, toen hij van zijn vader de 8 morgen in de Vliet t benevens 8 morgen op Wijk er oord en 1 morgen in den Genderschen slag, alles gelegen in den ban van Genderen, ontving. In 1401 schonk Hertog Albrecht hem van laatstgedoelde 9 morgen den vrijen eigendom. De helft van het Hengstveld, groot IOV2 morgen, door hem krachtens het verlei van 1397 van zijn vader geërfd, droeg hij in 1429 met de 8 morgen te Genderen aan zijn broeder Arent over.

2. Arent Spiering van Aalburg, die volgt onder III.

3. Klaas Spiering van Aalburg kreeg na den dood zijns vaders bij verlei van 5 Febr. 1403, te zamen met zijn broeder Arent, de andere helft van het Hengstveld te Wijk. Hij was schepen te Heusden 0. a. in 1413 en zegelde met het rad, in den rechterbovenhoek vergezeld van een ster.

IIbis. Jan Spiering van Aalburg had 10 morgen in den ban van Genderen in leen, waarvan hij in Maart 4391 de helft in lijftocht maakte aan zijne vrouw Aleid. Hij pachtte in 1392 zestien morgen in den ban van Oudheusden voor 20

goed, door hem zelf omschreven als een uiterwaard te Heusden bij de galg, over. Wellicht was deze Dirk een kleinzoon van den hierboven onder 1. genoemden Dirk Spiering van Aalburg, en was de uiterwaard bij de galg te Heusden dezelfde als die, met welker helft laatstbedoelde Dirk in 1439 werd beleend.