is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaar, tegen 7 oude schilden 's jaars, te betalen op Kerstavond aan 's graven rentmeester over stad en lande van Heusden. In 1398 komt hij voor als president-schepen van Heusden.

Hij had twee kinderen:

1. Elisabeth Spiering, die in 1396 de 15 hont, welke zij in den ban van Oudheusden in leen had, in vrijen eigendom ontving.

2. Jan Spiering van Aalburg, die in 1413 de 10 morgen te Genderen in leen had en de helft daarvan in lijftocht maakte aan zijne vrouw Agneia. Evenals zijn vader was hij schepen van Heusden. Zijn zoon Jan werd in 1429 na 's vaders overlijden met dit goed beleend, doch droeg het den volgenden dag over aan zijn neef Arent Spiering Klaaszoon 1).

III. Arent Spiering van Aalburg werd in 1411 aangesteld tot drossaard van stad en lande van Heusden. In 1417 werd hij door Jacoba van Beyeren als zoodanig herbenoemd, maar in Januari 1418 werd door Hertog Jan van Brabant, als echtgenoot van Jacoba, Arent van Zevenbergen in zijne plaats aangesteld. Zijn opvolger kreeg in last hem de 4980 ponden 7 stuivers en 5 duiten, den Engelschen nobel voor 4 pond gerekend, welke Jacoba hem schuldig was, ten volle terug te betalen ten overstaan van schepenen van Heusden, en ontving daarvoor de toezegging, dat hij niet uit het ambt zou worden gezet voordat hij deze som en wat hij verder te vorderen zou mogen hebben geheel zou hebben terugontvangen. Wat de reden van Spiering's ontslag als drossaard is geweest, is mij niet gebleken. Zeker is, dat hij een der trouwste aanhangers van vrouw Jacop was en haar in 1425 uit Gent naar Holland hielp ontkomen. Als belooning voor zijne trouwe diensten ontving hij 7 April 1429 voor zich en

1) De gelijkluidende voornaam laat onzekerheid, of wij met twee dan wel met drie generatiën te doen hebben; het laatste komt mij het meest waarschijnlijk voor. Ook staat niet geheel vast, of Elisabeth Spiering eene dochter dan wel eene zuster was van Jan (II6ts).