is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landerijen onder Herpt behield Klaas echter ; deze droeg hij in 1481 over aan zijn zusters zoon Arent Spiering van Aalburg, die een jaar te voren ook was verleid met de ambachtsheerlijkheid, de gruit en het schoutambacht.

4. Jacob Spiering van Aalburg ontving in 1451 van zijn vader verscheidene perceelen land te Herpt. De dag van zijn overlijden. 9 October, is ons, evenals die van zijns vaders dood, bewaard gebleven in den necrologus van het klooster Mariëndaal buiten Utrecht 1); het jaartal is vermoedelijk Ü76, aangezien in Juni 1477 het verlei plaats had ten behoeve van den kooper van de door Jacob's overlijden aan de grafelijkheid vervallen Koe waard, eene uiterwaard onder Herpt.

5. Margriet Spiering van Aalburg was in 1449, toen haar vader haar 3 scharen weide op een uiterwaard in den ban van Herpt in lijftocht gaf, religieuse in het klooster Mariëndaal. Zij overleed aldaar hoogbejaard 30 October 1501. Het schijnt nauwelijks te betwijfelen, dat wij in deze Margriet, of in eene ons niet met name bekende oudere zuster van haar, de »joncfrou van Aelburch joncfrou Spierincx"te zien hebben, die langen tijd hofjuffer bij Jacoba van Beyeren geweest was »ende haer seer weynich gegeven was so dat mijn Vrouwe voirnoemt voir hair doot in 't leste van haeren live den testamentoren beval, dat sij ze wel lonen souden."

Met laatstgenoemde Margriet was, voor zoover kan worden nagegaan, de laatste wettige afstammeling in de rechte lijn van den drossaard Klaas Spiering Janszoon ten grave gedaald.

De naam van Spiering van Aalburg stierf echter met haar

wier broeder Jacob kastelein was op het slot te Schoonhoven. Zij overleden kinderloos en Jacob's leenvolger was Mr. Arent Beuckelaer, Heer van Herpt. zoon van Jacob's zuster. Daar Jacob niet het rad, maar een dubbelen adelaar in zijn wapenschild voerde, ligt het vermoeden voor de hand, dat hij eigenlijk tot een anderen stam behoorde; ik heb hem dan ook niet kunnen aansluiten.

*1) Opgenomen in de Historia Episcopatuum Foederati Belgii (1719,.