is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet uit. Zooals wij reeds zagen, was hare zuster Aleid gehuwd met eenen Hugo Spiering van Aalburg. In hoever deze haar in den bloede bestond, is mij niet gebleken; ook zijn stamboom heb ik niet verder dan tot de helft der 14de eeuw kunnen nasporen.

I. Jan Oege (of Oghe) van Aalburg, die als de stamvader van dezen tak is te beschouwen, heb ik nergens als handelend persoon vermeld gevonden 1). Het eenige wat van hem bekend is, is dat hij de vader was van:

II. Jan Spiering, die in 1382 van Hertog Albrecht 10 morgen lands onder Heesbeen in leen ontving.

Hij had vier zoons:

1. Klaas Spiering van Aalburg. Deze werd 19 Mei 1385 beleend met 9 hont lands in den ban van Aalburg, in den Duvelsput. In denzelfden ban had hij nog 7 hont in leen, gelegen op de Verwede naast land van Arent van Wijck Spieringszoon 2). Hij is blijkbaar omstreeks 1399 kinderloos overleden, aangezien in November van dit jaar twee zijner broeders, als zijne erfgenamen, met bedoelde leengoederen werden verleid.

1) De mogelijkheid is intusschen niet uitgesloten, dat hij dezelfde is als Jan Oghe, die in 1314 als medebelover optrad met Wouter Spiering, toen deze tl hont lands aan de abdij van St. Truyen opdroeg; beiden waren blijkbaar aan elkander verwant. (Cartulaire de 1'Abbaye de Saint-Trond, I, 345).

Reeds in 1278 komt een Dirk Otje voor, die met Heer Robbrecht van Heesbeen en verscheidene anderen de schenking door Heer Jan van Hcusden van de van wijlen Wouter Spiering afkomstige steeg te Aalburg aan de abdij van St. Truven goedkeurden. (Supplement Oorkondenboek van Holland en Zeeland, 201)"

2; Het schijnt niet zonder belang, dat zoowel het land in den Duvelsput als dat op de Verwede afkomstig was van Gijsbrecht van Well, die daarmede en met 2V2 morgen op het Wijkerzand in 1361 na den dood zijns niet genoemden vaders werd beleend. In 1304 droeg hij deze goederen over aan Gijsbrecht van Well Hesselszoon en het is Tan de dochter van dezen laatste, dat de 9 hont in den Duvelsput in 1385 aan Klaas Spiering kwamen.