is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Geertruid Spiering, die op 4 Mei 1429 van haren echtgenoot Dirk van Wijck Arentszoon 4 morgen lands te Wijk in lijftocht ontving, waarmede Dirk in 1380 bij overgifte zijns vaders beleend was 1). Ook maakte hij haar den lijftocht van 5 morgen te Wijk, welke hij van den Heer van Asperen in leen had en waarmede op zijn verzoek in October 1429 zijn bastaard Boudewijn Kuyst werd verleid.

2. Hugo Spiering van Aalburg, die volgt onder IV.

IV. Hugo Spiering van Aalburg ontving in 1431, nog bij het leven zijns vaders, de vroeger door dezen te leen gehouden 10 morgen in den ban van Heesbeen, 2V2 morgen en 1 bont te Genderen en 9 hont te Aalburg. Hij maakte die tenzelfden dage in lijftocht aan zijne vrouw, jonkvrouw Aleid Arent Spieringsdochter (zie blz. 87). Ilugo, die 4 Febr. 1435 met de hem van zijn vader aanbestorven leengoederen werd verleid, wordt in 1437 en '52 vermeld als heemraad van den lande van Heusden en overleed omstreeks 1471.

Hij had drie kinderen:

1. Klaas Spiering van Aalburg, die volgt onder \bis.

2. Arent Spiering van Aalburg, die volgt onder V.

3. Elisabeth Spiering van Aalburg, die trouwde met Robbrecht Jacobszoon, uit het geslacht van Veen. Hij was schepen van Heusden in 1452, '59, '60 en '63 en reeds tweemaal weduwnaar: eerst van Joanna de Momber, daarna van Jutta. van Wijck. Hij overleed omstreeks 1503; zijne derde vrouw leefde nog in 1525 2).

De oudste zoon uit dit derde huwelijk werd naar zijn grootvader van moederszijde Hugo Spiering genoemd en was in 1505, '6, '11, '13, '16 en '19 schepen van Heusden. Ten

1) Blijkens het Missale van Wijk (zie blz. 30 en 31 hiervoor) had Geertruid, wier vader daarin niet genoemd wordt, tot moeder jonkvrouw Katherine en tot broeders Klaas Spiering, Willem Spiering en Paulus Spiering, en was zij in eerste huwelijk getrouwd geweest met Walewijn.

2) Vgl. het omtrent dit geslacht door mij naar een oud handschrift medegedeelde in Taxandria, jaarg. 1900, blz 196 en volgende.