is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog in deerniswaardigen toestand in het voorportaal der J- kerk 1).

In zijn testament maakte hij, behalve aan de kerk en aan de armen, ook nog legaten aan behoeftige bloedverwanten, waaronder ik vermeld vond Thonis Jansz. Spiering den bastaard 2) en Huig Jansz. Spiering den bastaard.

2. Misschien was eene zuster van hem Joffr. Adriana, dochter van wijlen Arent Spiering van Aalburg, die in 1510 vermeld wordt als weduwe van Tielman van Questenburch. In 1517 lag zij in proces met haars mans natuurlijken zoon Mr. Michiel van Questenburch over de betaling van een rente.

Xbis. Klaas Spiering van Aalburg was waarschijnlijk ouder dan zijn onder V genoemde broeder; immers hij was het, J, die, na het overlijden huns vaders, op 4 Februari 1472 in

diens leenen te Heesbeen, (renderen en Aalburg opvolgde. In 1479 gaf hij aan zijne vrouw Adriana Klaasdochter van Heeswijclc den lijftocht van het meergenoemde goed Kraaienveld onder Aalburg. Eenige jaren later is hij hertrouwd met Aleid dochter van Heiper van Blokland, die hem onder meer een huis te Gorinchem ten huwelijk bracht en aan wie hij in 1488 het Kraaienveld in tocht gaf. Hij stierf omstreeks 1504. Zijne tweede vrouw wordt nog als weduwe vermeld in 1529.

Klaas liet twee zoons na en hoogstwaarschijnlijk eene dochter:

1. Arent Spiering van Aalburg, die volgt onder VI.

2. Joost Spiering van Aalburg, die volgt onder Vlins.

. 3. Catharina Spiering, die trouwde met Steven Volkier,

stadhouder van den drossaard van Gorinchem. Zij testeerden

1) Zie de beschrijving in het Maandblad van het Genealogisch-heraldiek Genootschap »De Nederlandsche Leeuw", jaarg. 1899, kol. 133.

2) Deze kan misschien de vader zijn geweest van Thonis Thonis:. Spiering van Aalburg, die in 1000 te Heusden in het huwelijk trad met Thoniske Corstdochter van Eetlien.

É