is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPIERING VAN WELL.

I. Dirk van Well 1) is ons alleen bekend als vader van:

1. Jan Spiering, die volgt onder II.

2. Hendrik Spiering, die 27 Augustus 1401 van zijn broeder Jan 6 morgen in de Zeggelaar te Herpt in achterleen ontving.

3. Klaas Spiering van Well, die in 1429, na den dood van zijn broeder Jan, beleend werd met diens 17 morgen inde Zeggelaar. Tenzelfden dage droeg hij dit goed op ten behoeve van Arent van Wijck Dirkszoon 2), die hem in 1436 de helft daarvan weder overdroeg, welke helft door Klaas weder werd overgedragen aan Boudewijn Hendrik Boudewijnszoonszoon, die daarmede in 1438 werd beleend.

4. Margriet. (Vgl. het calendarium der kerk van Wijk, op blz. 41 hiervoor.)

1) Reeds in het begin van dit opstel maakten wij melding' van een Gijsbrecht van Well, die als getuige voorkomt in een Heusdensche oorkonde van 1277. Hij was echter geenszins de eerste van dien naam, want reeds op 20 Juni 1108 vinden wij melding gemaakt van een Gislebertus de Welle als getuige bij den afstand door den bisschop van Utrecht van diens rechten op de kerk van Aalburg (Cartulaire de 1'Abbaye de SaintTrond, I, 25 )

In het midden der veertiende eeuw leefde wederom een Gijsbrecht van Well, die goederen te Wijk en Aalburg overdroeg aan Gijsbrecht van Well Hesselszoon. Deze laatste had eene dochter Lijsbeth, die trouwde met Jan van Boningen.

Verder vind ik nog melding gemaakt van Zeger van Well Janszoon, die in 1389 leengoed te Rijswijk in lijftocht geeft aan zijne vrouw jonkvrouw Margriet. Zij was eene dochter van Heer Willem van Rijswijck, ridder, en derhalve eene zuster van Agnes van Rijswijck, de vrouw van den op blz. 22 genoemden Heer Jan van Wijck, ridder. Zij hadden eene dochter, Lijsbeth van Well, gehuwd met N. van Eyck.

2) In het meergenoemde handschrift van Baron van Spaen wordt deze Arent van Wijck genoemd Arent Spiering van Well en een broeder van Jan, Hendrik en Klaas. Dit kan bezwaarlijk anders dan een misstelling zijn Niet alleen wordt Arent in geen der beleeningsakten een broeder van Klaas genoemd, maar ook komen hij en zijne kinderen altijd voor onder den naam van Wijck en blijkt nergens van eenige familierelatie met de Spieringen van Well.

7