is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouw Adrianai). Op 10 November 1435 werd hij bovendien, bij opdracht van Adriaan van den Poele, beleend met het dorp en het gerecht van Wijk. In 1430 kreeg hij nog 2 morgen in den ban van Wijk, op het Korenzand, een Asperensch leen, te vererven op zijn oudsten zoon 2). Blijkens het medegedeelde op blz. 56 hiervoor stichtte hij te Wijk een huis »totten armer behoef".

Hij was de vader van:

IV. Willem Spiering, die in 1436 schepen van Heusden was. Hij werd 17 December 1443 beleend met het dorp en gerecht van Wijk »mit alle alsulke hofdiensten, brueken, forfayten ende vervallen tot lijve ende lede toe als dair toe behoren ende daer toe een steenhuys ende woninge met vier morgen", alles zooals hem dat van zijn vader was aanbestorven. Hij was gehuwd met Heilwig, dochter van Dankaart van de Werken,

•1) Het schijnt niet wel te verklaren, dat deze beleening en verlijftochting in het leenregister voor een tweede maal voorkomen op 13 Juli 1450, aangezien reeds in 1443, na Jan's overlijden, zijn zoon Willem met die goederen beleend was.

2) Een tijdgenoot van Jan, waarschijnlijk zijn broeder, was Arent Spierinq van Well, die in 1436 en volgende jaren beleend werd met verschillende landerijen, voornamelijk in den ban van Wijk gelegen. In 1457 veroorloofde hij zich de schepenen van Heusden voor «valsche luiden" uit te maken

Zijn zoon en* erfgenaam, Dirk Spiering van Well, die gehuwd was met jonkvrouw Catharina van Cronenburch, was blijkbaar ook geen meegaand man ; in 1457 was hij een der aanvoerders in een bloedige vechterij in Heusdens straten. In 1405 volgde hij in zijns vaders leenen op, doch hij stierf tusschen 1477 en '80 zonder een wettigen zoon na te laten, ten gevolge waarvan zijne leengoederen aan de grafelijkheid vervielen. Het lijdt nauwelijks twijfel, dat hij de in het Missale van Wijk genoemde »Dirck Spierinc Aerdszn van Wel" is (zie blz. 37); daaruit blijkt dan tevens, dat zijne moeder eene jonkvrouw Oede was en dat hij nog broeders en zusters heelt gehad.

Het vermoeden, dat Arent Spiering van Well een broeder van Jan en een zoon van Dirk van Well zal zijn geweest, berust hierop, dat Arent beleend was met de 8 morgen onder Sleeuwijk, waarmede Dirk in 1400 verleid werd. Arent's zoon Dirk droeg dit goed in 1468 over.