is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Arent Spiering van Well, die in 1503 pachter was van den tol te Heusden, in 1504 beleend werd met de helft der tienden van Hardinxveld, in 1508 drossaard en stadhouder van de leenen van Altena wordt genoemd en nog in 1518 voorkomt als drossaard van Woudrichem. Hij was eerst gehuwd met jonkvrouw Lijsbeth, die hem een zoon Jan schonk, en daarna — indien het ten minste hier altijd denzelfden Arent S. v. W. geldt — met jonkvrouw Johanna dochter van Peter van Ilaeften. In 1530 was hij overleden en wordt melding gemaakt van zijn bastaardzoon Jan.

II. Willem Spiering van Well trouwde met Margriet van Poelgeest, dochter van Gerard van Poelgeest, kastelein op het slot te Schoonhoven, en Gillisje van Hodenpijl 1). Zij waren de ouders van:

1. Jan Spiering van Well, die volgt onder III.

2. Gerard Spiering van Well. die volgt onder III6is.

3. Dirk Spiering van Well, geboren in 1511, was eerst pastoor van Oudheusden en vervolgens abt van Bern van 1552 tot 21 Juli 1584, toen hij overleed te Gulenborg, waarheen hij na de plundering en den brand zijner abdij in 1579 met de kloosterlingen de wijk had genomen. In 1572 was hij tegenwoordig op het algemeen kapittel der Norbertijnen in de abdij \an Park. Hij schonk in 1559 een gebrandschilderd venster aan de nieuwe St. Janskerk te Gouda, voorstellende de boodschap van den engel Gabriël aan de H. Maagd en in het benedengedeelte prijkende met des abts 8 kwartieren 2). Ook schonk hij een venster met zijne 4 kwartieren aan de latere Jesuitenkerk te 's Hertogenbosch. Die

4) Blijkens eene Boxtelsche schepenakte van 1491 was destijds een

Willem Spiering van Well voogd van juffrouw Agnes dochter van Goeswgn

van Uoinme. Een Willem Spiering van Well bezat in 1498, te zarnen met Joost van Wijck, een stuk land in de Maas bij Hemert.

1) Vgl. over de geschiedenis van dit venster mijn opstel in het Bulletin van den Ncd. Oudheidkundigen Bond, jaarg. 1903, blz. 75.