is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der gemeenten Kralingen, Charlois en Katendrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der archieven een aanvang gemaakt door den toenmaligen adjunct-archivaris, Mr. A. S. de Blécourt; om redenen, vermeld in het Archief-verslag over 1901, konevenwel de inventarisatie niet definitief worden afgesloten.

In 1903 werd het oud-rechterlijk archief van Kralingen aangevuld met enkele stukken, die aanwezig waren in het archief van den Polder (voormaals: Ambacht) Kralingen, maar deelhadden uitgemaakt van het Schepenarchiëf; zij werden door het bestuur van den Polder Kralingen in eigendom afgestaan aan de gemeente Rotterdam, bij gelegenheid van den afstand in bruikleen van het Kralingsche polder-archief aan het Rotterdamsche archief (Archief-verslag 1903).

Buiten deze afgestane stukken bleken evenwel nog meerdere stukken, die met het schepenarchief verband hielden, bij het polder-archief te berusten; deze werden derhalve eveneens in de inventariseering begrepen, en komen in dezen inventaris voor onder de nummers: 1, 9, 13, 73» 74> 75-

In den inventaris werden niet opgenomen eenige in het Kralingsche gemeente-archief berustende Rijksbelastingkohieren, die daarin reeds in 1844 aanwezig waren (zie Inventaris n°. 443), doch in den Inventaris van 1844 stonden beschreven als „Kohieren van het Rijk".

Tot de inventariseering zelve is weinig toelichting noodig. Duidelijkheidshalve is niet gebruik gemaakt van de door § 53 der Handleiding gegeven gelegenheid, maar is het archief der gemeente Katendrecht bij afzonderlijken inventaris (en nummering) beschreven; overigens sluit de wijze van indeeling van de inventarissen der verschillende gemeenten aan bij het systeem, gevolgd in den Inventaris van het Archief der Gemeente Delfshaven, Wed. P. van Waesberge & Zoon. Rotterdam 1909.

Behalve de archieven der geannexeerde gemeenten bevinden zich in het Rotterdamsche archief nog de volgende archieven en stukken, die eveneens op het gebied dezer gemeenten betrekking hebben:

Archief van het Ambacht Kralingen, in bruikleen afgestaan door het bestuur van den Polder Kralingen.