is toegevoegd aan je favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diens vordering, dat de heerlijkheid Ruinen drage in de beden over Drente. (1569?).

1 omslag.

NB. Het afschrift is gewaarmerkt door den griffier (der Staten van Overijsel) Roelinck, die in 1569 a 1589 b.v. voorkomt (vgl. Inv. Dikninge N08 . 79 en 176). De ingezetenen deden't stuk protocolleeren, doch onder beding van afschrift; dit afschrift kan dus 't bedongene zijn en dagteekenen van 1569.

Hierbij eene nota betreffende de wijze van beleening, het heffen van schattingen over de heerlijkheid enz.

Zie 't vonnis bij Magntn, Geschiedkundig Overzigt, III, 1, blz. 309, 310.

30. „Deductie 14 concernens tributi indicti pensitationem". — Concept en minuteel protest van den heer van Ruinen, Buddingen Haakswolde Henrick van Munster en de ingezetenen „deswulven kerspels'' bij den stadhouder en kapitein-generaal over Drente enz. Casperss Robless heer van Billy, tegen de inning bij executie door kanselier en raden in Overijsel van beden voor den koning. 1575.

1 omslag.

NB. Volgens marginale aanteekening op de minute is het protest op 13 Juni 1575 overgegeven aan den stadhouder.

Waarschijnlijk ingevolge het proces genoemd in N09. 28 en 29 is een vonnis gewezen door kanselier en raden in Overijsel en werden uit kracht daarvan bij executie over Ruinen beden voor den koning geheven.

31. Request van de ingezetenen van het dorp Ruinen aan Hermen Scherff en Herman Geertss, ontvanger van 't landschap Drente en burgemeester der stad Hasselt, verzoekende hunne tusschenkomst bij de Staten-Generaal of de Staten van Friesland, opdat de hun opgelegde contributiën worden verminderd tot het oude bedrag, (c. 1593),

1 stuk.

NB. Blijkens N. 3011 van 't Register van charters en bescheiden in het oude archief van Kampen werd Dr. Scharff op 12 Juni 1593 door Ridderschap en Steden, met anderen, gedeputeerd naar de Staten-Generaal om te onderhandelen over de contribu-