is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tiën. Dr. Hesman Scherff was volgens N°. 3291 van hetzelfde register burgemeester van Deventer.

Hekman Geebtss was ontvanger van Drente over 1585—1617 (Inventaris oude Staten-archieven van Drente, N°. 1054 noot).

33. Minuteele requesten van den heer van Ruinen Henrich van Monster aaD de Staten-Generaal en stukken betreffende 't proces voor den Raad van State tusschen hem en 't landschap Drente over het ressort der heerlijkheid. 1618—1621?

1 dossier.

NB. Zie Inventaris oude Staten-archieven van Drente, N°. 1198.

Het is niet zeker, of de hier aanwezige stukken stammen uit het archief der heerlijkheid Ruinen. De afschriften toch kunnen, bij 't vroeger bestaan hebbend „durcheinander", gedeeltelijk behooren tot het staten-archief.

3. Stukken betreffende 't verzet van den heer tegen den eisch, dat de predikanten in de heerlijkheid onderworpen zouden zijn aan de synode van Drente.

33. Lastgeving van de Gedeputeerden en de ter synodale („classicale") vergadering aanwezige broeders aan Melchior Arnhem, predikant te Blijdenstein, om te komen deelnemen aan hunne vergadering. 2 November 1602.

1 stuk

34. Stukken ingekomen bij den heer van Ruinen Henrick van Monster, naar aanleiding zijner weigering om de predikanten zijner heerlijkheid te doen deelnemen aan de vergaderingen der classis Meppelana. 1604—1616.

1 omslag.

NB. De heer grondde zijne weigering hierop, dat anders de rechten zijner heerlijkheid zouden worden aangetast. Omdat de regeering van Drente aanspraak maakte op de souvereiniteit over de heerlijkheid, vreesde hij, dat onderwerping in 't kerkelijke voor hem de onderwerping ook in 't wereldlijke kon tengevolge hebben. Eerst na ontvangst eener acte de non praejudicando gaf hij zijne toestemming.

Zie voor de geschillen van den heer met de regeering van Drente: Inv. oude Staten-archieven van Drente, Nofc. 1198 volg.