is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

106. Minuteele resolutie van de geërfden te Ruinen betreffende het turfgraven, de beëediging der „swaren", de integriteit van de meente en de betaling van contributie. 24 Januari 1637.

1 stuk.

107. Minuteele ordonnantie van den heer van Ruinen op het „schwoerambt". 2 Februari 1637.

1 stuk.

NB. 't Stuk is bestemd geweest om te worden gepubliceerd, en is onderteekend door Wirich van Bernsaw. 't Heeft echter onderscheidene wijzigingen en aanvullingen.

Hierbij een concept van denzelfden datum van een kortere gelijksoortige ordonnantie.

108 Minuteele resolutie van de „edelen ende geëröden inge„sethene" van Ruinen, omtrent de bestemming van de in de meente aangemaakte landen, de bezoldiging van den schoolmeester en de beëediging der „schwaren". 31 October 1637.

1 stuk.

NB. Voor 't laatste punt wordt verwezen naar de resolutie d.d. 24 Januari 1637 (Inv. N°. 106).

109 Minuteele „Ordinantie ende settinge voor die schwaren „tot Rhunen over stuck vant schutten ende lossen van die bestalen en anders"; vastgesteld door den heer van Ruinen (o. 1640?).

1 stuk.

NB. Oorspronkelijk was het stuk gedagteekend op 22 Mei 1633. Later zijn echter, blijkbaar ten tijde van Wirich van Bernsaw, wijzigingen erin aangebracht en is de datum doorgehaald doch niet vervangen.

1ÏO. Minuteele ordonnantie van den heer van Ruinen ter aanvulling van de ordonnantie d.d. 19 Mei 1561 (Inv. N°. 101) en de oude willekeur (Inv. N°. 102). (c. 1640?).

1 stuk.

111. „Ordonnantie hoe het op Ruijner marckt, Sandtgange ge„noembt, op Victoris binnen Ruijnen gehouden wordende, sall „v oor der s gehouden worden". — „Ordonnantie van heere Wijrich „van Bernsaw, heere to Rhunen, hoe het op Rhuner marckt,