is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Hierbij afschrift eener opgave van boeten, ontvangen op de goorspraken te Ruinen en Ruinerwold op 13 en 14Nov. 1770.

Mr. C. Kmphorbt werd in 1782 schulte van Meppel c. a.; van ongeveer dien tijd dagteekenen dus de opschriften.

b. Buiten de goorspraak.

145. Concept-missive (van den heer van Ruinen) aan den Raad van State ter begeleiding der informatiën, te Meppel genomen in zake oen doodslag aldaar van een ingezetene der heerlijkheid, vermoedelijk door militairen uit Steenwijk. 1671.

1 omslag.

NB. t Concept is van de hand van den landschapssecretaris W. Sichterman. Hij zond daarbij aan den heer van Ruinen (den drost van Bernsaw) tevens een net-exemplaar der missive, blijkens een inliggend briefje. Het net-exemplaar is echter hierbij nog ongeteekend aanwezig en dus niet verzonden.

146. Afschrift van het verhandelde bij A. C. graaf van Heiden, als qq. heer van Ruinen, in zake Roelof Lambebts Haetmans tegen Bartelt Nookthüys, over het niet nakomen eener huurovereenkomst. 1771.

1 stuk

NB. 't Afschrift is niet gewaarmerkt.

Deze zaak is niet voor 't landrecht behandeld.

VI. Stukken van particulieren aard afkomstig van de heeren van Ruinen.

147. Acte van opdracht door Johan heer van Ruinen aan zijne vrouw Zweder van zijne roerende goederen en kleinoodiën (en zijn goed) te Oldenhave. 11 November 1375.

1 charter.

NB. Zie regest N°. 2.

148. Missive van Hinrick van Munster aan zijne „schweegerin" Anna van Spanien weduwe van Haftten, vrouwe te Herwijnen, Haeften en Hellauw, over het beheer zijner goederen te Herwijnen en te Ophemert. 18 Maart (15)78.

1 stuk.