is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16. 1551, Mei 23.

Henrick van Munster heer te Runen verklaart Herman van Weluelde, na doode zijns vaders Seyno van Weluelde, te hebben beleend met 't erf c a. Bertholdinge in het kerspel Borne, en 't goed Aeldinge in 't kerspel Daelen, door Herman's voorvaderen van hem en de heerlijkheid Runen in leen gehouden.

Met vermelding als leenmannen van Herman van Munster en JOHAN OüINCK.

In den jaeren onss Heren dusent vyf hundert ende eyn ende vyftich den XXIIIten in den Meye.

Minute(?) (Inv. N°. 72), op papier.

17. 1557, Augustus 3.

Henryck van Munster heer te Ruenen verklaart Sijmon Polman Helmychss., na doode zijns „hulders'" Roloff van Wterwych, te hebben beleend met de goederen en grove en smalle tienden c.a. te Ghyes, in het kerspel Oesterhesselen, die wijlen Johan Polman gebruikte, — en hulde van hem te hebben ontvangen.

Met vermelding als leenmannen van Rolooff van den Cloester en Johan Ouijnck.

Ghegheven in den jaere uns Heren 1557 den 3 Augusti.

Minute (?) (Inv. N°. 60), op perkament.

18. 1603, December 5,

Ridderschap en Steden van Oueryssel verklaren Euert vann donbeler, als gevolmachtigde van Henrick van Munster, na 't overlijden van dians vader Henrick van Munster, te hebben beleend met de heerlijkheid en 't gerecht te Ruynen enz. (zie reg. N°. 6), — en dat hij aan hunne gecommitteerden hulde heeft gedaan.

Met vermelding als leenmannen van Vnico van den Ruitenberch en Johann Kockman.

Gedaen bynnen Swolle, den vyflten Decemb: 1603.

Oorspr. (Inv. N°. 6), op papier, geteekend rmy present, Roelinck."

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 6), op papier.

»( V )( D )>» »

1». 1605, Mei 6.

Johan Wilhelm hertog te Cleue, Gulich en Berg beleent Johann heer te Groesbeck en Anna van Hillen, dochter van den graaf van Tauer, met 't goed die Massacker, 't goed te Appeltorn, den kamp van Ouermehr, den Moellenkamp en die