is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d.d. 11 October 1784 tusschen gecommiteerden van de StatenGeneraal en van den bisschop van Munster regelende de grenzen van Groningen en Drente met Munster, (laatst 18de eeuw).

1 stuk.

67. Verklaring van Q. Beeltsnijder, dat W. Berends te Erm den eed als pander heeft afgelegd. 1739.

1 stuk.

68. „30 en 40. II". — „Extract uit 't prothocol van aangaven „wegens de collaterale successiën en giften te Emmen bij mij „onderschreven scholtus in den jare 17 . .') gedaan- Acc(ordeert) „met voorschreven prothocol. Emmen den...... *)". — Boek

bevattende:

a. aangiften in de belastingen in de 30ste en 40ste penningen, wegens collaterale successiën en aankoop van vaste goederen, gehouden door den schulte over 1 Juni 1751 —1788 Maart;

b. minute van gelijk protocol over 21 Mei 1788 —1802 Juli 24;

c. aanteekeningen der aangiften van te willen tappen over 31 Maart 1794—1798 Februari 1.

1 deel.

NB. Veelal is aangeteekend de ontvangst en het afdragen der belastingen. De minute is geboekt onder het hoofd „zedert de „nieuwe resolutie". De aangiften van te willen tappen zijn geschreven op het voorlaatste blad.

De minute is geregistreerd in N°. 69.

69. „Prothocol van [de] 30ste en 40ste. 1788. 1". — Register der aangiften in de belastingen van de 30fte en 40ste penningen, wegens collaterale successiën en aankoop van vaste goederen, gehouden door den schulte over 25 April 1788—1802 October 23.

1 deel.

NB. Sedert 1795 met aanteekening van de ontvangst der belasting.

De aangiften in de belasting op de collaterale successie zijn aan de keerzijde in het deel opgenomen.

70. Processen-verbaal van den executorialen verkoop van roerend goed, behoorende aan personen in het schuitambt; met

') In 't H. S. niet verder ingevuld.