is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voormalig gewest Drente opgemaakt en toegezonden aan den schulte. 1801.

1 stuk.

ÏOT. Rocht- en contra-rochtbrieven, interrogatoria en contrainterrogatoria, verleden voor schulte en keurnooten. 1714 — 1805.

2 portefeuilles.

108 „Prothocol van executiën en distractiën des schultes„ampts Westerbork." — Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake executie van roerend goed, behoorend aan ingezetenen van het schuitambt, gedagteekend d.d. 10 December 1305 — 1811 Februari 4 en geregistreerd door den schulte over 13 December 1805—1811 Februari 10.

1 deel.

NB. Slechts van de jaren 1805, 1806 en 1811 komen acten voor.

109 Minuten van acten van vrijwillige rechtspraak, ook in vooediizaken, verleden voor den schulte. 1658, 1701, 1706, 1710, 1715.

1 omslag.

NB. Deze stukken zijn afkomstig uit de oudste 2 protocollen, genoemd onder N°. 111.

Bij de acte d.d. 1710 een desbetreffend schrijven van den Drost d.d. 29 Sept. 1710.

HO. Minuten van acten van vrijwillige rechtspraak verleden voor den schulte. 18 April 1809-1810 November 2.

1 portefeuille.

NB. Eene lijst dezer acten vindt men in het proces-verbaal van overgifte van het schuitengerechts-archief aan de griffie der rechtbank van eersten aanleg te Assen.

111. Protocol (register) van acten van vrijwillige rechtspraak, ook in voogdijzaken, gehouden (geregistreerd) door den schulte over 7 Mei 1632—1810 Maart 20.

4 deelen.

NB. De oudste 2 deelen (1632—1733) zijn afkomstig van Mr. J. T. Kymmell te Westerbork. Daarin zijn ook markezaken aangeteekend; voor in het 2de deel (1642-1733) zijn aanteekeningen van den schulte omtrent zijne tinancieele verhouding tot de gezamenlijke markegenooten en particulieren.