is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

155. Publicatie van de Commissie tot de burgerwapening in het voormalig gewest Drente, houdende herstelling in hunne posten van de officieren en leden der gewapende burgercorpsen, welke geweigerd haddeD de verklaring, bedoeld in de publicatie van het Provisioneel Uitvoerend Bewind d d. 3 Mei 1798, af te leggen en dientengevolge uit hunne posten waren ontslagen. 15 October 1798.

1 omslag (2 exx.).

NB. Dit stuk is in 1811 als van rechterlijken aard ter griffie der rechtbank overgebracht. Is 't misschien gebruikt door den schulte in zijne rechterlijke functie, om vast te stellen wie als keurnooten konden optreden?

156. „Prothocol der 30ste en 40ste penningen des schultambts „van Colder- en Nijeveen beginnende met Januarius 1803". — Protocol der aangiften in de belastingen van de 308te en 40ste penningen, wegens collaterale successiën en aankoop van vaste goederen, gehouden door den schulte over 1 Januari 1803 — 1805 December 24.

1 stuk (fragment van een deel).

157. Verklaring van den schulte, dat na gedane aanpanding en daglegging schuldenaars beloofd hebben tegen een bepaalden dag het verschuldigde te zullen betalen of vast goed te verkoopen. Met bijlagen. 1808.

1 omslag.

158. „Prothocol van contentieuse zaken staande ter beslissing „van de lage bank". — Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake uitpanding en aaneigening van roerend goed, behoorende aan ingezetenen van het schuitambt, gedagteekend dd. 1 April 1803—1806 Augustus 20 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd. Voorzien van een alphabetischen index op de voornamen der uitgepande personen.

1 deel.

159. Processen-verbaal van openbaren verkoop van vast en roerend goed, behoorende aan ingezetenen van het schuitambt, met eenige stukken betreffende de afrekening door den schulte met de gerechtigden. 1799—1811.

1 portefeuille.