is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

223. Minuten van acten van vrijwillige rechtspraak verleden voor den schulte. Met lijsten. 17 Augustus 1809 — 1811 Februari 11.

1 portefeuille.

NB. De acten zijn jaarsgewijze aaneengehecht, telkens met eene lijst, genummerd L, M, N.

Enkele acten zijn, blijkens onderschrift, geregistreerd ten kantore van den ontvanger der registratie te Assen.

224 Register van acten van vrijwillige rechtspraak, ook in voogdijzaken, gedagteekend d d. (3?) September 1648— 1810 Maart 5 en geregistreerd door den schulte over (3 ?) September 1648—1810 Mei 25.

2 deelen.

NB. De schulte gebruikte het 1sle deel (1648—1760) bovendien voor de aanteekening van acten betreffende zijne verhouding tot het kerspel Norch en verder voor particuliere aangelegenheden sedert 2 Maart 1644 tot in 1660; sedert 1661 worden dergelijke aauteekeningen niet meer gevonden.

In het 2de deel komen geene acten in voogdijzaken voor; zie daarvoor N°. 228.

Sedert 1770 bestaat voor de acten van overdracht van onroerend goed en testamenten een afzonderlijk register (N°. 225); slechts eene enkele dergelijke acte werd sedert nog ingeschreven in dit register, dat hoofdzakelijk gebruikt werd voor de registratie van schuldbekentenissen.

225 „ Vrij willige zaaken, Vries, Norgcum annexis. 1770— 1809". — Register van acten van vrijwillige rechtspraak (voornamelijk acten van overdracht van onroerend goed en testamenten), gedagteekend d.d. 20 Juni 1770-1809 Mei '24 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd.

1 deel.

NB. Hoewel de titel van dit register ook Vries noemt, dat in 1802 met Norch werd vereenigd, bevat dit register alleen acten betreffende Norch.

226. (2) Acten van vrijwillige rechtspraak, behalve in voogd ijzaken, ter registratie ingekomen bij den schulte. 24 Mei 1803, 2 Mei 1804.

1 omslag.

NB. De acte d.d. 2 Mei 1804 is geregistreerd in het register