is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. over 30 Januari 1807 — 1810 Juli 1, genummerd 1 -248; hiervan ontbreken de nummers 1, 3, 4, 14, 21, 27, 77, 85, 92, 126, 152, 180, 193, 208, 217, 218, 228, 229; van Nos. 30, 119 en 120 komen secundo's voor.

347. Uittreksel uit het verbaal van het verhandelde bij president en raden in het gerechtshof van het departement Drente d.d. 17 Slagtmaand 1810, houdende mededeeling van het schrijven van den procureur-generaal bij het keizerlijk gerechtshof in den Haag, waarbij hij kennis geeft van zijne benoeming. 1810.

1 stuk.

NB. Dit stuk is ingekomen bij den schulte.

348. Protocol van aangiften in de belasting van den 30ste" penning, wegens collaterale successiën, gehouden door den schulte over 28 Februari 1778- 1805 Maart 26. Voorzien van een alphabetischen index op de voornamen der betrokken personen.

1 deel.

NB. In het boek ligt eene extract-resolutie van den Raad van financiën van Drente d.d. 6 November 1806 N°. 4, gericht aan den schulte Mr. H. C. Carstkn, waarbij wordt toegezonden een, nu verloren, gedrukt exemplaar van het besluit van den Minister van financiën d.d. 16 October 1806 N°. 44, houdende inlichtingen omtrent de invordering van het recht van successie, het patent en het binnenlandsche last-, water-, plaisier- en passagegeld ; op het stuk is in dorso aangeteekend: „over het patenteren „van melkverkopers etc. 6 Nov. 1806".

34D. „Contentieuse zaken". — „Prothocol van contentieuse „zaken staande ter beslissing van de lage bank." — Hogeveen." — Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake uitpanding en aaneigening van roerend goed, behoorend aan ingezetenen van het schuitambt, gedagteekend d.d. '26 Februari 1803 — 1810 December 8 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd Met alphabetischen index op de voornamen der betrokken personen.

1 deel.

350. „Executiën".—„Prothocol van executiën en di3tractiën." — „Hogeveen." — Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake executie van roerend goed, behoorend aan ingezetenen van het schuitambt, gedagteekend d.d. 28 Mei 1803 — 1811