is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. 1504, Mei 13.

Iohan Claessen, Mr Henhick Alers, Hermen Euers en Coep Hoeffmans verklaren —, als dadingslieden tusschen Wili.ym Wyntgens en de erfgenamen van Ahent Hullè, — dat zij een zoen troffen met betrekking tot den doodslag op Arent gepleegd, zoodat Willym voor buren ten behoeve der kinderen vestigde eene pacht van 1 pond uit zijn huis c.a. te Meppel, reeds belast met eene rente van 1 pond.

Met bezegeling alleen door Johan Claessen.

Ghegeven int jaer ons Heren dusent vijffhundert ende II1I op sunte Seruacius dach.

Oorspr. (Inv. N°. 154). Met zegel in bruine was. — Met een transfix d.d. 14 Mei 1506 (zie regest Nc. 5).

5. 1506, Mei 14

Wolter van Woltynck schulte te Meppel oorkondt, dat Egbert Peterss. namens de erfgenamen van wijlen zijn broeder voor erf buren overdroeg aan Rolef Ghert Meds en Lysabeth e.1. een pacht van 1 pond, hun aangekomen „van den bloede „hoers vaders" overeenkomstig een overgelegden (en doorstoken) brief (zie regest N°. 4), uit het huis aldaar bewoond door heer Hilbrant, reeds belast met eene pacht van 1 pond.

Gegheven int jaer ons Heren vyffthynhundert ende sesse des Donredaghes nae sunte Servacius dach.

Oorspr. (Inv. N°. 154). Met geschonden zegel in bruine was.

6 1531, Februari 5

Johan van Brantlycht richter te Covorden oorkondt, dat, op vordering van Clauwes Esschen ten Pathuyse, het door de abdij te Assen aan hem gedaan verbod van 't gebruiken van 't erf c.a. ten Pathuyse van onwaarde en de acte, waarbij hem 't gebruik gedurende 80 jaren is toegekend, van waarde is verklaard; onder verwijzing van alle vorderingen der abdij te dezer zake voor 't gericht van Covorden.

Gegeven in den jaer unses Heeren duisent vijffhundert een en dartichop den erstenSondach naeUnserLieverVrouwe Lichtmissen dach Afschrift ') (18de eeuw) (Inv. N°. 8) op papier. Het oorspronkelijk stuk zou voorzien worden van 't opgedrukt zegel van den richter.

') Het stuk is in dorso voorzien van een titel en van het nummer „N°. 431."