is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. 1579, October 22.

Claes Bernier schulte te Coevorden en op Schonebeecke oorkondt, dat Wakner Jochums namens zijne vrouw voor getuigen overdroeg aan zijn zwager Ryckert Laurens en Griete e.1. Vs in 2 (huis)steden 1) naast elkander achter de kerk en Vb in schuit-ARENTSmaet, nu THYES-lant. genoemd, een en ander door de verkoopersche geërfd van haren vader Thye Gebben.

Gegeven in den jaere onses Heeren 1579 den 22 Octobris.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 8) op papier, vermeldende dat het oorspronkelijk stuk was voorzien van 't zegel in groene was en de onderteekening van den schulte.

12. 1591, Februari 9.

Henrick de Voss van Steenwyck, drost te Couerden en van't landschap Drente, benoemt Johan Nijsinck tot provisioneel schulte van Borck.

Actum den 9en February 1591.

Oorspr. (Inv. N°. 114). Met onder papieren ruit opgedrukt zegel en onderteekening van H. d. V. v. S.

13. 1600 (of 1601 ?)2) Juni 26.

Gertrude dochter van wijlen Jerryen van Almelo verklaart, dat Euert Wessellynck te Esschebxugge c.u. de door hen van wijlen Asselle int Gyldehus te Coeuorden geleende gelden hebben terugbetaald, en vrijwaart hen, onder borgstelling, tegen eventueele moeilijkheden in verband met het verloren zijn van de schuldbekentenis

Aldus gedaen upten XXVJe Junij 1600 (of 1601 ?)2).

Oorspr. (Inv. N°. 8). Met onderteekening door de borgen Hakhen Mauris en Roloff van Aene, den schulte van Couorden Claes Bernijer en den burgemeester aldaar Johan Bernyers.

') In dorso staat „Koopbrief van twee huissteden". *) Het laatste cijfer is niet duidelijk.