is toegevoegd aan uw favorieten.

Aischylos' Agamemnoon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BODE Heil, vaderlijke bodem van Argeischen grond,

In dit daglicht van tienden jaarloop kom{ 'k tot u, Na meenge hoop die leêg brak, een vervulde rijk!

Want nimmer dorst ik wachten hier in Argos' grond Voor mij het deel der dooden, grafsteê meest bemind! Nu, wees gegroet, Aard, wees gegroet, licht van de Zon, En hoogste landsheer Zeus, en gij Pythische god,

Die van uw boog de pijlen niet meer op ons zendt;

Aan den Skamandros waart ge ons tegen meer dan wel

Wees nu weêr de behouder en de god die heelt,

Koning Apolloon! — Heel den wijden kring der goön, Ik roep tot allen, u voor allen, schermheer mijn,

Minlijk heraut zelf, der herauten eerbetoon,

Hermes! — En gij, herooën die uitzondt, neemt op Weêr gunstig 't leger — wat de krijgsspeer overliet! — Heil, huizing mijner koon'ngen, daken welbemind,

Plechtige zetels, goden morgenzonbestraald!

Ontvangt, — o met dit stralend aangezicht van nu! — Heer-lijk als ooit uw koning na zoo langen tijd.

Want komen doet hij dragend licht in donkren nacht,

Vorst Agamemnoon, u en allen dezen saam.

Dan, welkomt wel hem, want dat is zijn hooge recht, Die Troia met de spade van rechtdoenden Zeus Heeft omgespit: de vlakte ligt er opgewoeld,

Dat spoorloos tempel en altaar verdwenen zijn En uit den ganschen bodem kiem en zaad versterft. Na zulk een jukdwang aan de Trooiers opgelegd,

Keert de oudste zoon van Atreus, gelukzalig man,

Terug, meest waardig van de stervlingen van nu Eere; want Paris noch de stad die borg hem stond, Roemen op schulddaad grooter dan geleden wraak. Die strafverplicht was wegens roof en diefstal, heeft Verbeurd den buit en meêgeoogst in zijn ondergang t Huis zijner vaadren saam met stad en vadergrond. De Priamieden hebben dubbel schuld geboet!

REI Blij welkom, bode van de Achaische legermacht.

BODE Zeg wel blij — 'k zal met god niet twisten om mijn dood! REI Hield dan verlangen naar dit land u staig in touw?

BODE Zoo zeer dat vreugde nu mijn oog vol tranen zet. REI Heuchlijke krankheid was het dan waaraan gij leedt — BODE Hoe meent gij? Pas na leering zal 'k dit woord verstaan. REI Gewond door liefde tot u wederminnenden.

BODE Had dit land heimwee naar het heimwee van zijn heir? REI Veelmalen steende ik diep uit donkerdroef gemoed!