is toegevoegd aan uw favorieten.

Aischylos' Agamemnoon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wel zeide iemand smalend: »Op seinvuurs gezag

Gelooft ge en meent dat Ilios overweldigd is ?...

Echt vrouwlijk, zoo licht-opgewonden zijn van hart!" —

Door zulk een zeggen kreeg 'k den schijn van geestverdwaasd.

Toch toog ik te offren, en ons vrouwenzang en -wijs

Verluidde 't helle zegejuichen her en der

In stad. Heildankend in de woningen der goön

Bevreedden wij reukoffers wierookgrage vlam.

En wat behoeft gij 't wijdre mij nü kond te doen ?

Van mijn heer zeiven hoor 'k de gansche toedracht wel.

Doch om als best gaat straks mijn ontzagwaard gemaal

Te ontvangen bij zijn weêrkomst spoed ik. Wat lichtdag

Is vrouwe lieflijker te aanschouwen dan waarop

Zij voor den manvriend dien een god uit krijg behield,

Haar poorten opent?... Boodschap dit aan mijn gemaal:

Hij keere spoedigst liefdewelkom aan zijn stad,

En in zijn woning vindt zijn vrouw hij thuis en trouw

Als hij haar heeft gelaten, wachthond van 't paleis.

Hem welgezind, verbeten op kwaadwilligen.

En zoo in al het andre, die in duur van tijd

Geen enkelen sluitzegel aangebroken heb;

En even weinig ken 'k van andren man de lust,

Of daarvan de opspraak, als het verven van metaal.

Af in het paleis.

BODE Zoo trotsche reednen en van waarheid randevol,

Zijn wel schoon uit te spreken voor hoogeedle vrouw! REI Ja, zoo heeft zij gesproken, zoo hebt gij gehoord Door duidelijke tolken, woorden luid en klaar...

Maar zeg, heraut me — om Menelaos vraagt mijn zorg —, Of hij ook op de weêrreis en behouden is En met u meêkomt, van dit land 't bemind gezag?

BODE ... 'k Zie niet hoe 'k leugens schoon zou kunnen spreken, dat

Op langen duur voor vrienden daaruit vreugd gedij'... REI O mocht gij waarheid melden en goed nieuws meteen!

Nooit wel verheimlijkt blijft de scheiding van die twee. BODE Uit het Achaiisch vlootheir sporeloos verdween

De man zelf en zijn vaartuig. Waarheid zeg ik u. REI Stak hij uit Ilios voor uw oogen eer in zee?

Of rukte van de vloot hem storm, gemeene ramp?

BODE Als meesterlijk boogschutter raakt gij 't doel ineens.

En smart langdurig hebt ge in bondig woord verklankt. REI Dan, maakte van zijn leven of zijn sterven roep Bericht dat inkwam soms van andre varenden ?