is toegevoegd aan uw favorieten.

Aischylos' Agamemnoon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AGAM. In bonte verven, denk ik, trad voorzeker hij.

KLYT. Schroom gij dan nu niet voor der menschen euvelspraak. AGAM. Toch groote macht heeft 't volkrumoerende gerucht.

KLYT. Die nooit benijd werd is ook niet benijdenswaard.

AGAM. Het is der vrouw niet te begeeren naar den strijd.

KLYT. Ook zich gewonnen geven siert de zaligen.

AGAM. Schat gij dit hoog dan als het winnen in den kamp? KLYT. Geef toe, gij zijt de winnaar waar gij willig wijkt.

AGAM Dan, is 't uw harts wensch, laat lossnoeren iemand snel -EMN Mijn logge schoenen, slaafwijze' instap van den voet... -OON En wijl 'k bewandel dees zeevervene gewaên,

Moog niet uit hemel-ver oog afgunst treffen mij!

Want groot is 't schromen met mijn voeten te verdoen Der kleeden rijkdom, schatgekochte weefselen. ..

Zoover wat mij raakt,...

wijzend op de krijgsgevangen Kassandra die op een reim'agen volgt;

doch dees vreemdelinge ontvang Goedwillig. Die zelf een zachtmoedig meester is,

Hem ziet uit hemelverten God genadig aan.

Niemand toch draagt het slaafjuk met zijn eigen wil. En dees die met mij meêkomt, werd mij uitgekeurd Als bloem van vele schatten, legers eergeschenk...

Daar 'k mij liet buigen hierin uwen wil te doen,

Zal 'k purpertredend binnen dak en huizing gaan...

KLYT De zee blijft, eeuwig, — wie is die haar dempen zal? — -AIME Die van veel purper borrelt steeds vernieuwden schat, -STRA Zilv'r-opgewogen kleursap, der gewaden doop.

En rijkdom met de goden, koning, is ons deel Daarvan te hebben; armoe weet mijn huis nooit meer! 'k Had veel gewaden ter vertreding God beloofd,

Ware in oraaklen dat den huize kondgedaan,

Toen 'k zon op offer dat dit leven thuizen mocht!

Want met den wortel komt het loofdak tot de woon, Spreidend zijn schaduw tegen 't zengen van den Hond. En nu gij weerkeert tot uwen huis-eigen haard,

Heraut gij luide koestering in winterkou...

En wen uit wrange druiven zoeten wijn bereidt Hemelsche Zeus, dan al wuift koelte in het paleis,

Daar 't huis besteld wordt door den man die 't huis volmaakt... Zeus Zeus Volmaker, maak mijne gebeden vol!

Moog het uw zorg zijn te volmaken ... wat gij zorgt.